Παρασκευή, 31 Δεκεμβρίου 2010

Όσοι δεν θυμούνται την ιστορία...

...είναι υποχρεωμένοι να την επαναλάβουν.

Ο Αδαμάντιος Κοραής είχε προειδοποιήσει από το 1831 για τη σημερινή μας κατάντια!
Από τον ΣΤΕΦΑΝΟ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟ

Σαν έπεσε στα χέρια μου το μανιφέστο που έγραψε ο Αδαμάντιος Κοραής το 1831, σε ηλικία 83 ετών, με τίτλο «Προς τους Ελευθέρους Έλληνας» και αφού το διάβασα προσεκτικά, στην κυριολεξία εκτινάχτηκα από την καρέκλα μου. Ο σπουδαίος φιλόσοφος και πατριάρχης του Νεοελληνικού Διαφωτισμού είχε προβλέψει λίγο πριν το τέλος της ζωής του, με εκπληκτική ακρίβεια, όλα αυτά τα θλιβερά που συμβαίνουν σήμερα στην πατρίδα μας. Μέχρι και την πρόσφατη βρισιά του Θόδωρου Πάγκαλου, που αποκάλεσε τους δημόσιους υπαλλήλους «κοπρίτες», είχε κατά κάποιο τρόπο «προφητεύσει» και «ερμηνεύσει».

Το σημαντικότερο όμως όλων είναι, ότι ο Κοραής εξηγεί, στο κείμενο – μανιφέστο του (180 χρόνια πριν), τις αιτίες των σημερινών μας δεινών και είχε προειδοποιήσει τους τότε Έλληνες τι έπρεπε να πράξουν για να αποφύγουν την προδιαγεγραμμένη σημερινή καταστροφή. (Φυσικά οι Έλληνες έκαναν ακριβώς τα αντίθετα). Το παραθέτω λοιπόν (με επεξηγηματικές σημειώσεις μου εντός αγκυλών) και ο καθένας, που διαθέτει την ελάχιστη κριτική ικανότητα, ας εξάγει τα συμπεράσματά του:

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΛΛΗΝΑΣ
Παράκλησις ομογενούς γέροντος

Φίλοι ομογενείς, εις μίαν από τας Ελβετικάς συμπολιτείας, επάνω του προεδρικού θρόνου, φέρονται γραμμένα τα δύο ταύτα ονόματα Ελευθερία και Πατρίς (Liberte et Patrie). Το Λακωνικόν επίγραμμα τούτο είναι πολλής διδασκαλίας μεστόν, άξιον όχι μόνο να επιγράφεται εις τα πολιτικά συνέδρια, αλλά και να το φέρη κρεμαστόν πας ένας πολίτης εις το στήθος ως ιερόν εγκόλπιον και φυλακτήριον της ειρήνης, της ελευθερίας, της αρετής, εις ένα λόγο της ευδαιμονίας του. Από τα δύο ταύτα, πατρίδα λέγω και ελευθερίαν, αδιαιρέτως ενωμένα, κρέμεται όσην η Πρόνοια μας εσυγχώρεσε ν' απολαύσωμεν εις τον παρόντα κόσμο ευδαιμονίαν. Εν από τάλλο χωρισμένον δεν αρκεί να μας καταστήσει ευδαίμονας [...]

Τα μέσα ταύτα (δια την απόλαυσιν τινός καλού) είναι τα εξής:

Πρώτον μέσον. Να μείνετε ως διέταξεν απ' αρχής το προσωρινόν πολιτικόν σας σύνταγμα, αβασίλευτοι [συμβούλευσε δηλαδή, το νέο ελληνικό κράτος να είναι δημοκρατία -όπως ιδρύθηκε στην Επανάσταση- και όχι μοναρχία όπως το επιθυμούσαν οι ξένες "προστάτιδες" δυνάμεις και οι ντόπιοι ολιγαρχικοί]. [...]

Αβασίλευτοι, διότι η σημερινή πτωχή της Ελλάδος κατάστασις δεν είναι ικανή να υποφέρη βασιλείαν, πράγμα και καθ' αυτό βαρυδάπανον, και μέλλον όχι μόνον να σας καταστήση πτωχότερους, αλλά και να αμαυρώση όλους σας τους υπέρ της ελευθερίας λαμπρούς αγώνας και να σας καταβυθίση εις τον έσχατον βαθμόν της ατιμίας. Εσείς σήμερον, φίλοι ομογενείς, πολιορκείσθε από δύο φατρίας και τρέχετε κίνδυνον να μεταπέσετε από την Επτανησιακήν ψώραν [εννοεί τους επτανήσιους κόντιδες και άλλους "ευγενείς"] εις την Φαναριακήν λέπραν [εννοεί τους Φαναριώτες τουρκόδουλους ολιγαρχικούς].

Αι δύο αύται φατρίαι, αι καταπολεμούσαι σήμερον μία την άλλην, ευθύς όταν ίδωσι βασιλέα εις την Ελλάδα μέλλουν (μην αμφιβάλλετε) να ομονοήσωσιν ως αδελφοί, να περικυκλώσωσιν ως ανδράποδα τον νεοφανή βασιλέα, να συγκροτήσουν αυλήν, να τον μεταμορφώσωσιν εις δεσπότην, αν σέβεται το "Ουχ ούτως δε έσται εν υμίν", ή να τον καταστήσωσι δεσποτικώτερον, αν τρέφη τα οποία σπανίως οι βασιλείς αποστρέφονται δεσποτικά φρονήματα και να τον διδάσκωσι πώς και μέχρι πόσου να σας φορολογή, δια να συμμερίζωνται μ' αυτόν τους ιδρώτας σας, να σας βυζάνωσι και αυτό το αίμα, εώς και ουδέ εις τους φόρους αρκούμενοι να σας καταχρεώσουσι υποβάλλοντες τα κτήματά σας υποθήκην εις βαρύτατα δάνεια, των οποίων μέλλετε να πληρώνετε σεις τους τόκους και οι απόγονοί σας τα κεφάλαια.

Δεν είναι σχεδόν ουδεμία βασιλεία σήμερον αρκούμενη εις τους φόρους των υπηκόων. παρά τους συνεχώς αυξανομένους φόρους καταχρεώνονται με δάνεια, ώστε να χρεωκοπήσωσι πολλάκις [...]

Εάν εξεναντίας φορτισθήτε βασιλέα, δεν έχετε να φοβήσθε μόνον (ως έλεγα) το βαρυδάπανον. Άλλο τούτου μυριάκις βαρύτερον και αισχρότερον σας προσμένει, η καταφρόνησις. [...] ...αφού σας στραγγίξωσιν όλους τους ιδρώτας, μέλλουν και να σας καταφρονώσιν ως δούλους χρεωστούντας να τρέφετε και να στολίζετε την αργίαν των [τεμπελιά τους] και να σας ονομάζωσι Σκυλολόγιον (Canaille), καθώς μας ονόμαζαν Κιοπέκ οι Τούρκοι [και κοπρίτες κατά τον Θόδωρο Πάγκαλο]. Τοιαύτη είναι η διάλεκτος όλων των ολιγαρχικών. Πώς άλλως ημπορούσαν να διακρίνωνται από τους αδελφούς των οι τιτλοφορούμενοι ευγενέστατοι, ενδοξότατοι, εξοχώτατοι, εκλαμπρότατοι, παρά ονομάζοντες τους λαούς άθροισμα σκύλων; Ναι, φίλοι ομογενείς, Σκυλολόγιον! Ποίους; Εσάς, εκ των οποίων εγεννήθησαν οι Βότσαροι, οι Νικήται, οι Μιαούλοι, οι Κάναροι και άλλοι αείμνηστοι ήρωες. Ποιοι; οι μη όντες καλοί να τεκνογονώσι παρά Αρχοντόπουλα, Τσελεπίδας, Βεϊζατάδας [τίτλοι "ευγενείας" των πλουσίων γόνων] και άλλα αντικοινωνικά μισάδελφα, ανθρωπόμορφα θηρία.

Άλλο, φίλοι ομογενείς, όσων είπα πολύ πλέον αισχρόν και αξιοθρήνητον. Όχι μόνον θέλουν να σας ονομάζει Σκυλολόγιον [όπως και ο Πάγκαλος σας αποκαλεί κοπρίτες], αλλ' όλη των η σπουδή και η ασχολία θελ' είσθαι να σας καταστήσωσιν αληθώς Σκυλολόγιον. Μη δυνάμενοι πλέον να ζήτε εντίμως από τους κόπους των ιδίων έργων, των αργών την αργίαν μέλλετε να ζηλεύσετε [των τεμπέληδων την τεμπελιά να ζηλεύσετε], αυτούς να μιμήσθε, αυτούς να κολακεύετε, ως δεσπότας και κυρίους σας, και αυτών ανδράποδα να γίνεσθε και σκύλοι, δια να τρέφεσθε καν ως "Κυνάρια από των ψιχίων των πιπτόντων από της τραπέζης αυτών" [για να τρέφεσθε ως σκυλάκια από τα ψίχουλα που θα πέφτουν από τα τραπέζια τους] (Ματθ. ιε΄, 27).

Αυτά προειδοποιούσε ο σοφός Αδαμάντιος Κοραής πριν 180 χρόνια, οι τότε Έλληνες δεν τον άκουσαν και κατάντησαμε όπως ακριβώς τα προέβλεψε. Ωστόσο, επειδή ο λόγος του είναι πάντα επίκαιρος, σκέφθηκα να τον αναδημοσιεύσω με την ελπίδα να βρει σήμερα πιο καλούς και περισσότερους ακροατές να τον λάβουν σοβαρά υπ' όψιν τους και σύντομα, γιατί άλλος καιρός δεν μας μένει, να αποτινάξουμε αυτή την αισχρή ολιγαρχία από τον τόπο μας και να ζήσουμε -επιτέλους- ελεύθεροι.

Αλιεύθηκε από το ksipnistere
Πηγή: blogpress-gr.blogspot.com

Μια ΣΠΙΘΑ...

...ανάμεσά μας!

"Έλληνες, ο πραγματικός Έλληνας ηγέτης θα βρεθεί. Το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να βρεθεί ο πραγματικός Έλληνας ΠΟΛΙΤΗΣ!"

Το 2011...

...εύχομαι από καρδιάς να φέρει σε όλους μας υγεία, ευτυχία, δημιουργικότητα...


...καθώς επίσης την συνειδησιακή αφύπνιση και την ακλόνητη αγωνιστικότητα για να ξανακερδίσουμε την ελευθερία και την αξιοπρέπεια του λαού και της πατρίδας μας, που, θεωρώντας τες ως δεδομένες, δεν περιφρουρήσαμε.

Πέμπτη, 30 Δεκεμβρίου 2010

"Δεν εντρέπεσθε;"

(κλικ στη φωτό για μεγέθυνση)

Αλιεύθηκε από το ΓΡΕΚΙ
Πηγή: ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ news

Ώστε χρωστάμε πολλά, ε;

Για ρίξτε μια ματιά εδώ, για να διαπιστώσετε πόσα χρωστάμε εμείς, πόσα χρωστούν οι υπόλοιποι και πόσοι χρωστάνε της...Μιχαλούς!
Κατά τα λοιπά, μας μαστιγώνουν κι αυτομαστιγωνόμαστε, πως είμαστε τάχα ένα έθνος "τεμπέληδων, απατεώνων και μπαταξήδων" που, καθώς μας είπε κι ο...χοντροθεσμός, θα πρέπει τώρα να είναι...ευγνώμον που θα "πληρώσει" τα επίχειρα της..."λάθρας διαβίωσης σε μια δάνεια τρυφηλότητα".
Ουστ ρε!

Βρε, ούτε ένα βήμα...

...πίσω λέμε!

Το παρασκήνιο του Συμφώνου της Ντοβίλ


Το παρασκήνιο που οδήγησε στη μυστική συμφωνία Μέρκελ - Σαρκοζί για τη συµµετοχή στο µέλλον και ιδιωτών επενδυτών στο κόστος σωτηρίας κρατών, αλλά και τις ισχυρές πιέσεις κορυφαίων Ευρωπαίων πολιτικών και τραπεζιτών σε Ιρλανδία και Πορτογαλία για να ζητήσουν ευρωπαϊκή βοήθεια και να αποφευχθεί ντόµινο κρίσης στην Ευρωζώνη, αποκαλύπτει η αμερικανική εφημερίδα «Wall Street Journal».

Το «Σύμφωνο της Ντοβίλ», όπως θα μείνει γνωστή η συμφωνία, υιοθετήθηκε από τους δύο ηγέτες στις 18 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η γερμανίδα καγκελάριος είχε ξεκαθαρίσει στον Γάλλο πρόεδρο πως το Βερολίνο δεν θα δεχόταν επέκταση του προσωρινού ταµείου σωτηρίας των 750 δισ. ευρώ πέραν του 2013.
Έτσι, πρότεινε έναν συµβιβασµό: Θα απέσυρε την πρόταση να επιβάλλονται αυτόµατα κυρώσεις στις χώρες που παραβαίνουν τους όρους του Συµφώνου Σταθερότητας, εάν η Γερµανία κέρδιζε την υποστήριξη της Γαλλίας στην πρόταση να συµµετέχουν στο µέλλον οι ιδιώτες επενδυτές στο κόστος σωτηρίας κρατών.

Και ενώ η συμφωνία Βερολίνου – Παρισίου επισφραγιζόταν το βράδυ της 18ης Οκτωβρίου, την ίδια ημέρα οι υπουργοί Οικονοµικών της Ευρωζώνης συναντιόνταν στο Λουξεµβούργο για να συζητήσουν το θέμα της διάσωσης του Δουβλίνου.

Όταν ο Γερµανός υπουργός Οικονοµικών Βόλφανγκ Σόιμπλε διένειμε email στο οποίο αναφερόταν το περίγραµµα της συµφωνίας Μέρκελ-Σαρκοζί στην Ντοβίλ, ο πρόεδρος της ΕΚΤ Ζαν Κλοντ Τρισέ αντέδρασε έντονα: «Θα καταστρέψετε το ευρώ» φώναξε στα γαλλικά προς το µέρος της γαλλικής αντιπροσωπείας.

Ο «ισχυρός άνδρας» της ΕΚΤ ήξερε ότι η συμφωνία Γερµανίας - Γαλλίας θα προκαλούσε θύελλα στις αγορές. Όταν οι ηγέτες της Ευρώπης συναντήθηκαν δέκα ηµέρες αργότερα, ο Τρισέ ήταν ακόµη θυµωµένος: «Δεν αντιλαμβάνεστε τη σοβαρότητα της κατάστασης» φέρεται να είπε στον Σαρκοζί που ανταπάντησε σε παρόµοιο ύφος: «Εσείς µιλάτε σε τραπεζίτες. Εµείς είµαστε υπεύθυνοι για τους πολίτες».

Στις αγορές πάντως επικράτησε πανικός. Οι επενδυτές άρχισαν να ξεπουλάνε τα οµόλογα της Ιρλανδίας, έχοντας διαλύσει την επενδυτική εµπιστοσύνη και αφήνοντας την ΕΚΤ να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά.

Η WJ επίσης αποκαλύπτει ότι στις 9 Νοεµβρίου ο κοινοτικός επίτροπος Οικονοµικών Υποθέσεων Όλι Ρεν έστειλε ένα αυστηρό µήνυµα του Τρισέ στο Δουβλίνο ότι η τράπεζα ετοιµαζόταν να κλείσει τις στρόφιγγες της χρηµατοδότησης.

Ο ιρλανδός υπουργός Οικονοµικών Μπράιαν Λένιχαν, παρόλο που επισήµως αρνούνταν ότι θα ζητήσει βοήθεια, στις 14 Νοεµβρίου έστειλε οµάδα στις Βρυξέλλες για να συζητήσει τους όρους µιας πιθανής συµφωνίας.

Δύο ηµέρες µετά το Eurogroup ζήτησε από τον Λένιχαν να δεχτεί τη βοήθεια, αλλά το Δουβλίνο προσπάθησε και πάλι να αντισταθεί.

Στις 18 Νοεµβρίου στα κεντρικά γραφεία της ΕΚΤ στη Φρανκφούρτη, οι Ευρωπαίοι κεντρικοί τραπεζίτες έδωσαν τελεσίγραφο στον Ιρλανδό οµόλογό τους. Εάν η Ιρλανδία δεν έπαιρνε τη βοήθεια, η ΕΚΤ θα σταµατούσε να δίνει χρήµα στην Κεντρική Τράπεζα της Ιρλανδίας. Το Δουβλίνο ζήτησε βοήθεια εκείνο το Σαββατοκύριακο και στις 28 Νοεµβρίου η ΕΕ και το ΔΝΤ ενέκριναν δάνειο 67,5 δισ. ευρώ στην Ιρλανδία.

Σύμφωνα πάντα με την αμερικανική εφημερίδα, η Άνγκελα Μέρκελ, φοβούµενη ότι η συµφωνία της µε τον Νικολά Σαρκοζί είχε αποκαλυφτεί, αποφάσισε να συµβιβαστεί. Αντί να ακολουθήσει τη σκληρή γραµµή του συµφώνου στην Ντοβίλ, συµφώνησε να περιοριστεί η περίπτωση «κουρέµατος» των ομολογιακών τίτλων.

Αλιεύθηκε από το skai.gr

Έλα, δε θέλω μαλακίες!
Μην κάνεις βήμα πίσω, λέμε, μαρή φράου, σε θέλω να στέκεσαι στο ύψος σου: σκληρή κι ανυποχώρητη. Δεν είναι δυνατόν, λέμε, να πλερώνει ο φρίτς φορολογούμενος τους γραικυλιστανούς μπαταξήδες.
Κι εσύ, μουσιού κοντέ, ό,τι σου λέει η μεγαλοκοπέλα!
Νομίζεις ότι θα την γλιτώσεις, χαμούρα, αλλά τελικά στο γκιστάνι θα 'ρθεις κι εσύ, μαζί με τα υπόλοιπα PIIGS.
Όμως ούτε βήμα πίσω!
Μετά τις γιορτές, γράφει σήμερα ο τύπος, έρχεται στη φάμπρικά bailout...μπαρδόν, στον "μηχανισμό στήριξης" ήθελα να πω, κι η Πορτογαλία κι ακολουθεί κατά πόδας η Ισπανία, οπότε θα σου πω εγώ πόσα απίδια βάνει ο σάκος.
Όσο πιο σκληρά κι αντιλαϊκά μέτρα παίρνουν οι κυβερνήσεις του "ισχνού Νότου", τόσο περισσότερο αγριεύουν οι "αγορές"! Όσο πιο άτεγκτη γίνεται πολιτική του αποπληθωρισμού στην ΕΕ, τόσο μεγαλώνουν οι μεθοδευμένες επιθέσεις κατά της ΟΝΕ!
Κι εμείς, τα γραικυλιστανά, στο πλαίσιο του (ρεαντεγαμηθείτε) σοσιαληστ(ρ)ικού "νεοπατριωτισμού" έχουμε κυριολεκτικά διαλύσει κάθε έννοια κοινωνικής συνοχής κι αλληλεγγύης, κάθε έννοια πολιτικής κι εθνικής κυριαρχίας, έχουμε απεμπολήσει "αμετακλήτως" τα κυριαρχικά δικαιώματα του λαού μας στον τόπο του για να...εξευμενίσουμε τα τοτέμ της "αγοράς" και για να μην τρωθεί το "διεθνές κύρος" του ΓΑΠ!
Παλιοχαμούρες, νεφίλ γκλομπάλια, ας είν' καλά η φράου κι ο μουσιού. Αυτοί θα το διαλύσουν τελικά το ενωμένο μπουρδέλο κι όχι τα PIIGS.
Και ξέρετε γιατί;
Για να μην πληρώσει η Γερμανία 1%-1,5% παραπάνω επιτόκιο δανεισμού μέσω της έκδοσης ευρωομολόγων (εμ βέβαια, μαλάκας είναι ο φριτς φορολογούμενος να χάσει τη φάμπρικα: δανείζομαι με 2% και στη συνέχεια δανείζω τα γραικυλιστανά με 5,5%; Τσάμπα λεφτά, βρεεεε, και φωνάζουν κι από πάνω!) και για να μην χάσουν οι τραπεζοκόρακες και τα θεσμικολαμόγια από μια ενδεχόμενη υποτίμηση του ευρώ!
Το πουγκί τους με τις λίρες να 'ναι γεμάτο κι ας πάει να γαμηθεί ο ντουνιάς ολάκερος!
Κι ο δικός μας ο...(θου Κύριε) "σοσιαλιστής", μαζί με τον δοτό θησαυροφύλακα και το μπουλούκι των κυνοβουλευτικών απρόσωπων, μας παριστάνουν τους νεοπατριώτες και, για να "σώσουν" τον ληστοσυρφετό, έχουν φέρει τον κοσμάκη στα γόνατα και την Ελλάδα στο παζάρι.
Κι ετοιμάζονται για το νέο ψευτοδίλημμα: "Ή ξεπουλιόμαστε ή χανόμαστε!"
Να μου το θυμηθείτε, με διαδικασία κατεπείγοντος θα τα ξεπουλήσουν όλα (όσα έχουν μείνει τέλος πάντων).
Παλιομασκαράδες, νεοξεφτίλες!
Πού θα πάει βρε; Κάποια στιγμή θα ξυπνήσουν τα βόδια και να δω πού στο διάολο θα βρείτε να κρυφτείτε.

Σάββατο, 25 Δεκεμβρίου 2010

Και μάλλον Έλληνες...

...τας όρνιθας καλείσθαι!


Μα καλά μωρέ, δεν τους έχει απομείνει ούτε ένα δράμι τσίπα πια;
Ούτε μισό;

«Εσείς ψηφίσατε το μνημόνιο. Εγώ δεν είμαι βουλευτής!».
Η φράση αποδίδεται στον υπουργό Οικονομικών Γ. Παπακωνσταντίνου, και την απηύθυνε στους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ που συμμετείχαν στην πρόσφατη -άκρως επεισοδιακή- συνεδρίαση του ΚΤΕ, που προηγήθηκε της ψήφισης του πολυνομοσχεδίου. Αυτό τουλάχιστον έλεγε χθες, σε πηγαδάκι στη Βουλή, ο διαγραφείς από την «πράσινη» Κοινοβουλευτική Ομάδα Β. Παπαχρήστος. Ο -ανεξάρτητος πλέον- βουλευτής προσέθεσε πως η συγκεκριμένη φράση και, εν γένει, η συμπεριφορά του «τσάρου» της οικονομίας, ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι και ανάγκασε τον ίδιο να καταψηφίσει το νομοσχέδιο...

Αλιεύθηκε από το ethnos.gr

Να κι ένα ακόμα σχετικό δημοσίευμα απ' το greece blognews

Ποιος είναι ο πιο ευδιάθετος από τους 300 τις τελευταίες ημέρες;

Ο Βαγγ. Παπαχρήστος, ο οποίος πριν από μία εβδομάδα διεγράφη από το ΠΑΣΟΚ, μετά την άρνησή του να υπερψηφίσει το νομοσχέδιο-σκούπα του υπουργείου Οικονομικών για τις επιχειρησιακές συμβάσεις και τις ΔΕΚΟ.

Ο ανεξάρτητος πλέον, βουλευτής δηλώνει «ξαλαφρωμένος» και απαλλαγμένος από τα βάρη της κομματικής πειθαρχίας.

Μιλώντας με δημοσιογράφους ήταν σαφέστατος για την αφορμή που τον οδήγησε στην καταψήφιση του πολυνομοσχεδίου.

Αφορμή που είχε ονοματεπώνυμο. Αυτό του Γ. Παπακωνσταντίνου. Ο υπουργός, όπως είπε ο Παπαχρήστος, κατά τη συζήτηση που προηγήθηκε στον Κοινοβουλευτικό Τομέα Εργασίας του ΠΑΣΟΚ, πριν από την ψήφιση του νόμου, όταν οι συνομιλητές τού ζητούσαν εξηγήσεις για τη σκληρότητα των μέτρων, τους είπε: «Εσείς ψηφίσατε το μνημόνιο. Εγώ δεν είμαι βουλευτής».

Μία ημέρα αργότερα, την περασμένη Τρίτη το βράδυ, ο Παπαχρήστος, ως αντίδραση, καταψήφισε το πολυνομοσχέδιο και διεγράφη.

Τέτοια ξεφτίλα πια;

Παρασκευή, 24 Δεκεμβρίου 2010

Μήπως γεννήθηκαν νωρίς;


Διαβάζω στο: Μ. Μπακούνιν, Κρατισμός και Αναρχία, εκδ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, Αθήνα, 1979, σ. 34-36:

"(...) Αρχίζει η γενική, δημόσια και ιδιωτική, χρεωκοπία, ο πρώτος όρος της κοινωνικο - οικονομικής επανάστασης.
Με λίγα λόγια, βρισκόμαστε μπροστά στην πιο γενικευμένη καταστροφή κι εξάθρωση, όλα γκρεμίζονται από μόνα τους, πεταγμένα έξω και καθαρισμένα απ' την εσωτερική σαπίλα. Δεν υπάρχουν πια ούτε οικονομικές υπηρεσίες, ούτε στρατός, ούτε δικαιοσύνη, ούτε αστυνομία· δεν υπάρχουν πια ούτε Κρατική εξουσία, ούτε Κράτος, αλλά συνεχίζει να υπάρχει ο ανανεωμένος κι ισχυρός λαός που σήμερα εμψυχώνεται απ' το σοσιαλεπαναστατικό πάθος. Κάτω απ' τη συλλογική διεύθυνση της Διεθνούς και της Συμμαχίας των Επαναστατών Σοσιαλιστών, πυκνώνει τις τάξεις του κι επιδιώκει να δημιουργήσει πάνω στα ερείπια του Κράτους και της αστικής κοινωνίας την κοινωνία του χειραφετημένου εργαζόμενου ανθρώπου.
(...)
Αλλά παρόλο που η πιο φοβερή αθλιότητα πλήττει εκατομμύρια προλετάριους, δεν αποτελεί ακόμα ένα κίνητρο για την επανάσταση. Ο άνθρωπος είναι προικισμένος απ' τη φύση με μια αξιοθαύμαστη υπομονή που συχνά, είναι αλήθεια, φτάνει στην απελπισία και μόνο ο διάβολος ξέρει ως ποιο σημείο μπορεί ν' αντέξει όταν, μαζί με την αθλιότητα που τον περιορίζει σε ανήκουστες στερήσεις και σ' έναν αργό θάνατο από ασιτία, υποφέρει κι από κείνη την ανοησία, απ' τα βλακώδικα αισθήματα, από εκείνη την απόλυτη έλλειψη συνείδησης των δικών του δικαιωμάτων κι από εκείνη την αδιατάρακτη υπομονή κι υπακοή, που ανάμεσα σ' όλους τους λαούς χαρακτηρίζουν μ' έναν ειδικό τρόπο τους Ινδοϊστές της Ανατολής και τους γερμανούς. Ένας άνθρωπος που έχει γίνει τέτοιος δεν θα ξανασταθεί ποτέ στα πόδια του: θα πεθάνει, αλλά δεν θα εξεγερθεί. Αλλά όταν οδηγηθεί στην απελπισία τότε μπορεί να εξεγερθεί. Η απελπισία είναι ένα αίσθημα οξύ και παθιασμένο. Εξαφανίζει την αδράνεια και την υποταγή και προϋποθέτει, αν όχι τίποτ' άλλο, έναν κάποιο βαθμό κατανόησης της δυνατότητας να φθάσει κανείς σ' ένα ανώτερο επίπεδο.
Με λίγα λόγια, είναι αδύνατο να παραμείνει κανείς για πολύ στην κατάσταση της απελπισίας. Η τελευταία σπρώχνει γρήγορα τον άνθρωπο στη δράση ή στον θάνατο. Σε ποια δράση; Φυσικά στη δράση για την κατάκτηση καλύτερων συνθηκών ζωής. Ακόμα κι ο γερμανός, όταν είναι απελπισμένος, παύει να τα μετράει όλα. Βέβαια, προτού να οδηγηθεί κανείς στην απελπισία, χρειάζεται να υποστεί πολλές προσβολές, πολλές κακοτυχίες, πολλά δεινά και να υποφέρει πολλά.
Αλλά ούτε η αθλιότητα κι η απελπισία μαζί είναι αρκετές για να προκαλέσουν Κοινωνική Επανάσταση. Θα πετύχουν να προκαλέσουν τοπικές αναταραχές, μα δεν είναι ικανές να κινητοποιήσουν ολόκληρες μάζες. Για να φτάσουμε εκεί είναι απαραίτητο να διαθέτει ο λαός ένα κοινό ιδανικό, αναπτυγμένο ιστορικά μέσα μέσα απ' τα βάθη του λαϊκού ενστίκτου, που να τροφοδοτείται και να διαδίδεται, να φωτίζεται από μια ολόκληρη σειρά σημαντικών γεγονότων, από σκληρές και πικρές εμπειρίες· είναι αναγκαίο να έχει ο λαός μια γενική ιδέα για το δίκιο του και, μια βαθιά, παθιασμένη, θρησκευτική, αν θέλετε, πίστη σ' αυτό το δίκαιο.
Όταν αυτή η ιδέα κι αυτή η πίστη συνδυάζονται στο λαό με την αθλιότητα που τον οδηγεί στην απελπισία, τότε η Κοινωνική Επανάσταση είναι αναπόφευκτη, βρίσκεται κοντά και καμιά δύναμη δεν μπορεί να της αντισταθεί."

Χμμμ, βρε μήπως, κατά πως λέει στο τελευταίο του βιβλίο ο Γ. Ρούσης, γεννήθηκαν, πράγματι, νωρίς όλοι αυτοί, σαν τον Μαρξ και τον Μπακούνιν;

Επιχείρηση: "ΣΟΚ & ΔΕΟΣ"...

...αλά τηλεπαπαγαλοκαφριστάν!


Η ανακοίνωση της διακλαδικής πρωτοβουλίας ΜΜΕ είναι σχετικά παλιά, ήδη από 18/11/2010, αλλά λέει πολλά. Λέει πολλά για τις διάφορες αργυρώνητες γραφίδες και τους διάφορους λακέδες τηλεπαπαγάλους, που έχουν διαμορφώσει το απαραίτητο επικοινωνιακό πλαίσιο "ΣΟΚ & ΔΕΟΣ", ώστε το κοινωνικό ολοκαύτωμα να "περάσει" σχετικά ανέξοδα. Κι ακόμα, εξηγεί πώς διαμορφώνουν τα διαπλεκόμενα ιερατεία της μπίζνας, της (α)πολιτικής και των δειμοσιογράφων (όχι δεν έχω κάνει κανένα ορθογραφικό λάθος) την φενάκη της ενοχικής συλλογικής συνείδησης, πώς δηλαδή σπεκουλάρουν πάνω στο "μαζί τα φάγαμε" του..."θεσμικού" κτήνους, κι έτσι μετακυλίουν, τεχνηέντως, τις ευθύνες μιας συγκεκριμένης κλίκας συλλήβδην στις πλάτες της κοινωνίας. Γιατί, το "φταίμε όλοι" μεταφράζεται αμέσως στο "επομένως δεν φταίει κανένας κι ελάτε να τραβήξουμε μια κόκκινη γραμμή με το ένοχό μας παρελθόν".

«Χωρίς τον πανικό που έσπειραν τα ΜΜΕ, η κυβέρνηση δε θα είχε καταφέρει να μετακυλήσει το βάρος της κρίσης στους πολίτες», David Mac Williams (οικονομολόγος αναφερόμενος στην κρίση της Ιρλανδίας).

Αυτή η διαπίστωση όμως αν δεν έχει διασυνοριακή ισχύ, σίγουρα αποτυπώνει αυτό που διαδραματίζεται στα ελληνικά δελτία των 8. Τα ελληνικά ΜΜΕ στο σοκ που υφίσταται η ελληνική κοινωνία επιλέγουν αντί να ελέγξουν, να συγκαλύψουν, αντί να επιχειρηματολογήσουν, να παπαγαλίσουν, αντί να κρίνουν, να στοιχηθούν με την κυρίαρχη αντίληψη που έχει χρεοκοπήσει στην συνείδηση της κοινωνίας

Τα δελτία ειδήσεων μετατρέπονται σε δελτία απόψεων, όπου ακριβοπληρωμένοι δημοσιογράφοι σε απευθείας σύνδεση με τον Υπουργό (κυριολεκτικά εσχάτως) κουνούν με αυστηρότητα το δάχτυλο απέναντι στους δημοσίους υπαλλήλους των 1000 ευρώ. Ενώ οι κινητοποιήσεις των διάφορων κοινωνικών στρωμάτων βρίσκουν μια θέση στον τηλεοπτικό ήλιο μόνο στο βαθμό που εμπεριέχουν εκείνα τα θεαματικά στοιχεία της έντασης – απαραίτητα για την πλαισίωση μιας διατεταγμένης υπηρεσίας που δεν έγκειται σε τίποτα παραπάνω από την άνευ όρων και ορίων συκοφάντηση.

Η ενημέρωση σ’ αυτή την κρίσιμη καμπή χάνει οποιοδήποτε κοινωνικό έρεισμα , διαρρηγνύει βίαια τους δεσμούς της με πλατιά κοινωνικά στρώματα και προσδένεται όλο και πιο σφιχτά στο άρμα της πολιτικής εξουσίας. Αναπόφευκτα μοιράζεται το ίδιο πεπρωμένο, τον κίνδυνο να βουλιάξει μαζί της.

Εναλλακτική προοπτική στην τριγωνομετρία πολιτική εξουσία – ΜΜΕ – οικονομικά συμφέροντα είναι η άλλη εικόνα, ο άλλος λόγος, το άλλο γραπτό. Των συλλογικών αποφάσεων, των μαχητικών και μάχιμων ρεπορτάζ, της ανεξάρτητης δημοσιογραφίας που αναδεικνύει τις νέες κινήσεις, ιδέες και αντιλήψεις που δημιουργούνται στο κοινωνικό σώμα , αμφισβητεί τους εκβιαστικούς μονόδρομους του Μνημονίου και συνδέεται με τους δρόμους της κοινωνικής δυσαρέσκειας. Ίσως να είναι και ο μοναδικός τρόπος ώστε « αυτή η φούσκα να σκάσει μ’ ένα κρότο και όχι μ’ ένα λυγμό».

Να ανοίξουμε ένα παράθυρο στην κοινωνία

Να ξαναπάρουμε την ενημέρωση στα χέρια μας.


Αλιεύθηκε από diakladikimme.wordpress.com
tvxs.gr | Οικονομική κρίση και ΜΜΕ
Ανέβηκε από tvxorissinora. - Δείτε άλλες ταινίες & TV videos.


"Ένα ντοκιμαντέρ από χρήστη του διαδικτύου για το πώς τα ΜΜΕ χειρίστηκαν την οικονομική κρίση, προβάλλοντας τα μέτρα ως αναγκαία και τη προσφυγή μας στο ΔΝΤ ως μονόδρομο και αναγκαίο κακό."
Σύμφωνα με τη δημιουργό του βίντεο Ελένη Φλ., το βίντεο βασίζεται στην εκπομπή του Άρη Χατζηστεφάνου (εκπομπή Infowar 11ης Μαρτίου για τον Σκάι) καθώς και σε έρευνα του Παντείου πανεπιστημίου για τον ρόλο των ΜΜΕ στην οικονομική κρίση.

Πέμπτη, 23 Δεκεμβρίου 2010

Κι όμως, εξακολουθούν να υπάρχουν...

...αξιοπρεπείς άνθρωποι μέσα στο κυνοβούλιο (όχι, δεν έκανα κανένα ορθογραφικό λάθος).Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε αυτόν τον προϋπολογισμό εγώ θα σας μιλήσω μόνο για την πατρίδα και με αριθμούς, γιατί υποτίθεται ότι ο προϋπολογισμός αφορά την πατρίδα. Και δεν υποτίθεται απλώς, οφείλει να είναι έτσι, ακόμη και με αυτές τις συνθήκες, ακόμη και με τον τρόπο με τον οποίο συζητάμε σήμερα, ακόμη και με αυτούς τους παράλληλους μονόλογους που δεν παίρνουν απαντήσεις.
Σας καλώ ευθέως –την Κυβέρνηση, ευθέως όμως- να απολογηθείτε εντός του ελληνικού Κοινοβουλίου, εντός εκτός Προϋπολογισμού, για τη συνειδητή απεμπόληση κυριαρχικών δικαιωμάτων.

Δεν μπορούμε να παίξουμε άλλο το παιχνίδι.
Ξέρουμε ότι κάνατε διάψευση για τις μυστικές συμφωνίες με τους Τούρκους. Ε, δεν θα σας μιλήσω για τις μυστικές, σας μιλάω για τις φανερές. Δεν θα ασχοληθώ ούτε καν με τον κ. Νταβούτογλου, ο οποίος δηλώνει: «Μα, ποιες; Εμείς ήδη κάνουμε μπίζνες στο Αιγαίο με το Γιώργο». Και εδώ μιλάμε για τις Ένοπλες Δυνάμεις κι εδώ μιλάμε για τις επενδύσεις κι εδώ μιλάμε για τον τρόπο με τον οποίο παραγγέλνετε υποβρύχια που γέρνουν. Δίνετε 30 τρισεκατομμύρια δραχμές από το 1998. Τριάντα τρισεκατομμύρια δραχμές έχετε δώσει.

Τριάντα τρισεκατομμύρια δραχμές -να ακουστεί αυτό εδώ το νούμερο- για να φυλάξετε τι και πώς; Τι δεν φυλάσσεται; Να πούμε την αλήθεια.
Με τη συνέργεια των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας στην αλληλοδιαδοχή των δύο κομμάτων από το 1982 μέχρι σήμερα αρνείστε και δεν έχετε πάρει καμία θέση -γι’ αυτό σας εγκαλούμε- για την αποκλειστική οικονομική ζώνη που περιλαμβάνει το Καστελόριζο. Δεν μπορείτε να το χρησιμοποιείτε επικοινωνιακά το Καστελόριζο. Δεν μπορεί να έχετε αδρανήσει. Δεν χρειάζεται πολεμοκαπηλική αντίληψη και το Αιγαίο ανήκει στα ψάρια του.

Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι με βάση το δίκαιο της θάλασσας από το 1982 μέχρι σήμερα η αποκλειστική οικονομική ζώνη συνεπάγεται πολύ συγκεκριμένα κυριαρχικά δικαιώματα. Δικός σας άνθρωπος είναι ο Κουλουμπής και δεν μιλάω ούτε μόνο για τις γεωτρήσεις, ούτε για τα πετρέλαια, ούτε για το θησαυρό, ούτε για την πραγματικότητα ότι αυτός ο τόπος είναι πλούσιος και έχει λεφτά. Δεν θα μιλήσω για τον Κουλουμπή και για τον Μπάμπουρα, ούτε για το Λεβιάθαν. Δεν λέω λέξεις τυχαίες. Ο Μπάμπουρας είναι περιοχή πετρελαϊκών κοιτασμάτων στο Βόρειο Αιγαίο και ο Λεβιάθαν είναι περιοχή με κοιτάσματα φυσικού αερίου και πετρελαίου, μεταξύ Κύπρου, ελληνικών χωρικών υδάτων, Αιγύπτου και Ισραήλ. Και έρχεστε σήμερα και μιλάτε για φτώχεια, για τούτο για εκείνο για το άλλο.

Ξοδεύετε να φυλάξετε την Καταχάρ, το Νταρφούρ. Στο Νταρφούρ και στο Σουδάν ποιοι κάνουν επένδυση, κύριοι της Κυβέρνησης; Κάνουν οι μεγάλες πολυεθνικές.
Τι θέλετε να μας πείσετε; Ότι είναι εκσυγχρονιστική πολιτική αυτή τη στιγμή και σωτήρια για τη χώρα;
Ο Πρωθυπουργός σας έρχεται σε μόνιμη αντίφαση. Δεν μπορεί το Σάββατο να σας λέει στην κοινοβουλευτική ομάδα ότι όλα γίνονται για την πατρίδα και την Ελλάδα για να παραμείνει ανεξάρτητη και ελεύθερη, όταν είναι ο ίδιος άνθρωπος ο οποίος άπειρες φορές από πριν από τις εκλογές μέχρι σήμερα μιλάει για μειωμένη εθνική κυριαρχία συνειδητά και με τη ψήφο του ελληνικού λαού.

Δεν μπορείτε το Καστελόριζο να μην μπορείτε να το υπερασπιστείτε στο επίπεδο της οικονομικής ζώνης, να έχετε πάρει απόφαση, χωρίς να μιλάμε για casus belli.
Προσέξτε, εδώ δεν σας μιλάω για casus belli, σας μιλάω για αποκλειστική οικονομική ζώνη. Γιατί δεν είναι μόνο τα κοιτάσματα. Είναι πολλαπλές οικονομικές δραστηριότητες. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά τι σημαίνει το οικόπεδο δώδεκα το ισραηλινό στην περιοχή. Έτσι αφήνετε την πατρίδα ακάλυπτη και έρχεστε μετά εδώ και ξοδεύετε, πότε για τους μετανάστες, πότε για τους αγωγούς, πότε για το ένα και πότε για το άλλο.

Πού είναι λοιπόν οι πραγματικές και ουσιαστικές παρεμβάσεις;
Ξοδεύουμε τον άμπακο.
Ο ελληνικός λαός πληρώνει τα πάντα, για απειλή από την Ανατολή, μετά απειλή από το βορρά και από κάτω το μεγάλο κεφάλαιο με όλα τα ιμπεριαλιστικά του σχέδια, με στρατηγείο τη Θεσσαλονίκη, με Σούδα, με Άκτιο, με στρατόπεδο διεθνών προδιαγραφών στις Σέρρες, με το Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών του ΝΑΤΟ. Συμμετείχαμε στα πάντα. Δεν μπορείτε παρά να θυμηθείτε μια ρήση. Είτε σας αρέσει είτε όχι στην ιστορία έχουν γραφτεί πράγματα που δεν αλλάζουν.

Αυτή είναι η αντίληψή σας για τις Ένοπλες Δυνάμεις που μας φέρνετε έναν Προϋπολογισμός που λέει ότι κάνετε οικονομία; Να πούμε την αλήθεια στον ελληνικό λαό. Μεταθέτετε στην πραγματικότητα σε επόμενες χρήσεις προϋπολογισμών τμήμα από τα χρέη. Τι κάνατε πραγματικά; Καταστρέψατε –όπως συμβαίνει και με το σύνολο του ελληνικού λαού- την ποιότητα, τη ζωή, τις συντάξεις, κλείσατε και δύο νοσοκομεία των στρατιωτικών και εκεί φτάσατε.

Σας είπε ποτέ το ΚΚΕ να μην δώσετε; Πού να τα δώσετε;
Να τα δώσετε σε πολίτες θητείας που παίρνουν 8 ευρώ και κουβαλούν τις ευχητήριες κάρτες, εκ των πραγμάτων, γιατί αυτή είναι η δουλειά τους.

Φτιάξατε μια δομή Ενόπλων Δυνάμεων, η οποία είναι κυριολεκτικά υποστηρικτική των μεγάλων οικονομικών συμφερόντων σε αυτό που ο Νταβούντογλου –δώδεκα χρόνια δεν μπορεί να καμώνεστε ότι δεν ξέρετε- λέει στο βάθος την ουσία των πραγμάτων ότι η Ανατολική Μεσόγειος, δηλαδή τα δικά μας εθνικά κυριαρχικά συμφέροντα σε πρώτο βαθμό, είναι το κεντρικότερο γεωστρατηγικό, γεωπολιτικό, οικονομικό σημείο στον εξελισσόμενο κόσμο της Ευρασίας. Και τι κάνετε;

Έχετε τσακίσει το ηθικό στις Ένοπλες Δυνάμεις. Στην πραγματικότητα τσιράκια αλλότριων συμφερόντων, εκ των πραγμάτων, οι αξιωματικοί, με συζητήσεις εδώ μέσα κατάπτυστες για μια χώρα που θέλει να είναι εθνικά κυρίαρχη, ανάμεσα στην άδεια του περιπτέρου, στη σύνταξη για κάποιον που δεν έχει, στο κλείσιμο των νοσοκομείων και στη αφαίρεση των γυναικολογικών προδιαγραφών από ένα νοσοκομείο. Αυτά καθόμασταν και συζητούσαμε. Τις τριακονταπενταετίες, τα τρία ευρώ πάνω, τα τρία ευρώ κάτω. Και σε μεταξύ κρουνοί τα λεφτά στους δανειστές κυρίως, γιατί το μεγαλύτερο ποσό το έχετε δανειστεί από τη Γερμανία.

Έτσι, ξεπουλήσατε και τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά.
Πού είναι η εθνική πολιτική σας σε αυτά τα πράγματα, η υποστηρικτική πολιτική, για να μπορείτε να μιλάτε για πατρίδα, την ίδια ώρα που μιλάτε για απεμπολημένα κυριαρχικά δικαιώματα και με φόντο το Καστελόριζο προσκαλείτε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο;

Δεν λέτε αλήθεια και σε πάρα πολλά άλλα πράγματα, όπως για στρατηγικούς τομείς αυτής της χώρας. Γιατί αν τους βάλετε δια των οικονομικών ζωνών της ανοχής σας και της απάθειάς σας στο θαλάσσιο χωράφι των ελληνικών συμφερόντων, τότε βεβαίως μπορείτε να το παίζετε ειρηνιστές και να λέτε ότι το Αιγαίο ανήκει στα ψάρια του, ενώ στην πραγματικότητα θα εννοείτε τους μεγάλους καρχαρίες, τις πολυεθνικές. Εκεί το πάτε. Η CHEVRON είναι. Σας το είπε ο Morningstar, ο Υφυπουργός για την ενέργεια των Ηνωμένων Πολιτειών, ο κ. Αυγερινός. Όχι ο δικό σας, ο συμπαθέστατος κατά τα άλλα πολιτικός, αλλά ο αμερικάνος. Βρείτε τα πρώτα στην οικονομική ζώνη, δηλαδή κάντε πίσω εκεί που πρέπει και μετά θα χαράξουμε σύνορα.

Ξέρετε, ο Στάλιν έλεγε –και μη φοβάστε, μην ανατριχιάζετε, δεν πλανώνται φαντάσματα εδώ μέσα- ότι πρέπει να είναι κάποιος πάρα πολύ γενναίος για να είναι δειλός στον Κόκκινο Στρατό.

Βγαίνει ο κ. Δρούτσας και λέει «ούτε γρατζουνιά στα κυριαρχικά δικαιώματα». Λέγονται μεγάλα πράγματα. Στο ζήτημα της οικονομικής ζώνης δεν υπάρχει casus belli, δεν είναι καν διατυπωμένο. Bussiness plan είναι. Τι κάνατε γι’ αυτό; Τι κάνατε για την ελληνική αμυντική βιομηχανία; Πουλάτε τα πάντα σε ιδιώτες. Όταν πουλάτε και αυτά τα κομμάτια τότε η μειωμένη εθνική κυριαρχία είναι όντως μια αλήθεια εκ στόματος Πρωθυπουργού. Αλλά, μειωμένη εθνική κυριαρχία χωρίς από κάτω ο λαός να γνωρίζει.

Όπως για παράδειγμα δεν γνωρίζει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό γης, που βγαίνετε και μιλάτε και λέτε τούτα και εκείνα, στη χώρα, το έχει ο ΟΣΕ.
Ο ΟΣΕ έχει τη μεγαλύτερη γη. Γι’ αυτό μιλάτε για τουρισμό και για τουριστικό σιδηρόδρομο. Γι’ αυτό σας φαίνονται πολλά να παίρνει κάποιος 1600 και 1800 ευρώ όταν δουλεύει από τη δεκαετία του 1970 στον ΟΣΕ, στις ράγες, μέχρι σήμερα. Τριάντα χρόνια και είναι πολλά τα λεφτά; Που το βρήκατε γραμμένο αυτό; Στα υποβρύχια που γέρνουν;

Για να σας πω πώς φέρεστε στις Ένοπλες Δυνάμεις και πώς αντιμετωπίζετε το ζήτημα της εθνικής κυριαρχίας, τελειώνω με δύο φράσεις. Κρατείστε τις καλά στο κεφάλι σας, γιατί είναι πραγματικές πληροφορίες. Στα πλαίσια της οικονομίας κόψατε το δωρεάν γάλα στο στρατό, σε στρατιωτικούς των σχολών. Κόψαμε το γάλα στο στρατό. Εγώ ντρέπομαι! Πηγαίνετε στη Vivartia και στους άλλους, στο καρτέλ γάλακτος, να πάρετε με χορηγό γάλα για τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Κλείνετε δύο στρατιωτικά νοσοκομεία –αν αυτό το θεωρείτε εξαιρετικά υγειές- έχετε κληρωτούς με οκτώ ευρώ και παραγγείλατε και έξι φρεγάτες για να τις χρησιμοποιήσετε πού; Στη Σομαλία; Εσείς που έχετε συμμετάσχει και στο σχέδιο του ΝΑΤΟ να εκπαιδεύονται οι εθνικοί στρατοί για την αντιμετώπιση των διαδηλώσεων και των εκδηλώσεων;

Δεν σπέρνετε για να θερίσετε θύελλες.
Σπέρνετε εκείνη την ανασφάλεια που θα χρειαστεί μια σπίθα για να αποκτήσει έννοια η πατρίδα, έξω από τις δημόσιες σχέσεις και τις επικοινωνίες. Για την ώρα δεν έχει καταργηθεί η έννοια και ούτε πρόκειται να την καταργήσετε. Με ψεύτικα διλλήματα δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτή η ιστορία. Σας το είχα ξαναπεί και την προηγούμενη φορά. Σας το λέω και κάθε φορά που συζητάμε για τις Ένοπλες Δυνάμεις.
Όταν δεν μπορείτε να στηρίξετε ως σάρκα εκ της σαρκός σας τον ένστολο Έλληνα στο εικοστό πρώτο αιώνα και τον κάνετε μισθοφόρο, μην ψάχνετε να βρείτε πόσο πάει το κλειδί της κερκόπορτας. Μην το ψάξετε. Θα το βρείτε σε ξεπουλημένα από την πατρίδα πολύ φθηνά γαλόνια.

Μπράβο, βρε κορίτσι μου. Ακόμη μια φορά, μπράβο σου!

Μεγάλη πόρτα...

...θα διαβείς!


Η Ελλάς, αγωνιούσα, ετοιμάζεται να κρούσει τη θύρα της...μνημονιακής πράσινης ανάπτυξης!

Τρίτη, 21 Δεκεμβρίου 2010

Αν δεν κοιτάζεις...

...εκεί όπου θες να πας, θα πας εκεί όπου κοιτάζεις.Αφιερωμένο σ' όλους εκείνους, που γι' αλλού ξεκίνησαν κι αλλού η ζωή (;) τους πήγε.

Στη ζώνη του...

...σοσιαλόφωτος!
Και τι δεν έχουμε ακούσει δηλαδή, ρε παιδιά...
Ακούσαμε τον κ. Παπακωνσταντίνου, τον θησαυροφύλακα της ημετέρας μπανανίας, να μας μιλά περί σοσιαλισμού (Θου Κύριε, φυλακήν τω στόματί μου), μας πέταξε στα μούτρα ένα ακόμα ψευτοδίλημμα: «Πόσο σοσιαλιστική είναι η χρεοκοπία;»
Τι λες καλέ μου άνθρωπε;
Ποιος σου είπε εσένα ότι οι σοσιαλιστές κρίνονται απ' την ευημερία των αριθμών;
Οι σοσιαλιστές, έτσι τό 'ξερα εγώ μέχρι τώρα, κρίνονται απ' την ευημερία των ανθρώπων, απ' τις μάχες που δίνουν για την κοινωνία· στα δύσκολα, εκεί μετράνε οι σοσιαλιστές.
Μια ερώτηση μόνο:
Τι διαφορετικό κάνετε εσείς, ω σοσιαλιστές της κακιάς ώρας, απ' όσα θα έκαναν οι νεοδημοκράτες νεοφιλελεύθεροι; Ποια είναι η ουσιαστική διαφορά της πολιτικής σας απ' εκείνη του Καραμανλή, του Σαμαρά, της Ντόρας, του Ανδριανόπουλου ή του Μάνου;
Αν θέλετε να είστε ειλικρινείς, η απάντηση είναι: καμιά.
Θα μου πεις, δεν την δημιουργήσατε (μόνο) εσείς αυτή την κρίση· εσείς κληθήκατε να την διαχειριστείτε.
Ε, και;
Ωραία διαχείριση βρήκατε να κάνετε κι εσείς...σοσιαλιστική μη χέσω!
Νεοφιλελεύθερες μέχρι τα μπούνια κι οι δικές σας οι πολιτικές, μόνο που καμώνεστε πως εσείς διαχειρίζεστε καλύτερα τις ίδιες νεοφιλελεύθερες συνταγές. "Διασφαλίζετε θέσεις εργασίας" με μισθούς πείνας, και μέσα σε συνθήκες εργασιακού μεσαίωνα, κι αυτό θαρρείτε πως είναι σοσιαλισμός...μα ποιους νομίζετε πως κοροϊδεύετε τέλος πάντων;
Καταφέρατε ν' ανατρέψετε μέσα σε μια νύχτα, κατεπειγόντως, εργασιακά δικαιώματα και κεκτημένα, που κερδήθηκαν με αγώνες και αίμα στα πεζοδρόμια, επιφέρατε στην πατρίδα μας ένα κοινωνικό ολοκαύτωμα, γιατί βρε; Για την "τέταρτη δόση";
Αξίζει;
Αξίζει να μείνετε στην ιστορία ως η δεύτερη κατοχική κυβέρνηση, μετά την κυβέρνηση Τσολάκογλου, για να εξασφαλίσετε την "τέταρτη δόση";
Και ποιο σκοπό;
Για να εξασφαλίσετε την εξυπηρέτηση του χρέους;
Αφού είναι φανερό πως με τις πολιτικές σας το χρέος διογκώνεται διαρκώς και με τη σειρά του ανατροφοδοτεί τα ελλείμματα, τα λογιστικά μείον που τόσο σας καίνε.
Λες και δεν ξέρετε ότι, ακόμη κι έτσι, ακόμα και που καταφέρατε να ενεχυριάσετε τη χώρα, οι αριθμοί δεν βγαίνουν με τίποτα και θ' αναγκαστείτε, εκόντες άκοντες, να πάτε στα μέσα του 2011 σε αναδιάρθρωση κι ελεγχόμενη πτώχευση.
Κι όλα αυτά, ξαναρωτώ, γιατί βρε;
Είχατε στη διάθεσή σας το μόνο πραγματικό "πιστόλι πάνω στο τραπέζι": την άρνηση-αθέτηση πληρωμών. Όχι από μαγκιά και καουμποϋλίκι, όχι γιατί είμαστε αλάνια και τους γράφουμε όλους στα παπάρια μας, όχι γιατί είμαστε μπαταξήδες, αλλά γιατί δεν μπορούμε βρε. Απλά δεν μπορούμε να πληρώσουμε, χωρίς ταυτόχρονα να καταστρέψουμε την ελληνική κοινωνία και το ελληνικό κράτος.
Δεν έχει ξαναγίνει;
Θα καταντούσαμε "Αλβανία";
Χμμμ...
«Η Κυβέρνηση της Ελλάδος, ανήσυχη για τα ζωτικά συμφέροντα του Ελληνικού λαού και για τη διοίκηση, την οικονομική ζωή, την κατάσταση της υγείας και την εσωτερική και εξωτερική ασφάλεια της χώρας, δεν θα μπορούσε να προβεί σε άλλη επιλογή. Όποια κυβέρνηση κι αν ήταν στη θέση της θα έκανε το ίδιο»(...)«Ενίοτε μπορεί να υπάρξει μια έκτακτη κατάσταση η οποία κάνει αδύνατο για τις Κυβερνήσεις να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους προς τους δανειστές και προς τον λαό τους: οι πόροι της χώρας είναι ανεπαρκείς για να εκπληρώσουν και τις δυο υποχρεώσεις ταυτόχρονα. Είναι αδύνατο να πληρωθεί το χρέος και την ίδια ώρα να παρασχεθεί στον λαό η κατάλληλη διοίκηση και οι εγγυημένες συνθήκες για την ηθική, κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη. Το οδυνηρό πρόβλημα προκύπτει όταν πρέπει να επιλέξει κανείς ανάμεσα στα δυο καθήκοντα. Το ένα πρέπει να υποχωρήσει έναντι του άλλου. Ποιο πρέπει να είναι αυτό;»
Καταπληκτικό, έτσι;
Θα νομίσετε, τώρα, ότι αυτά τα καταπληκτικά τα ξεστόμισε ο Έλληνας σοσιαλιστής πρωθυπουργός, κάνας πρόεδρος καμιάς Σοσιαλιστικής Διεθνούς!
Αχαχούχα....
Ο Μεταξάς τα είπε παιδιά, ναι ναι ναι, αυτός ο παλιοφασίστας τα είπε αυτά, εν έτει 1936, όταν για τους παραπάνω λόγους αρνήθηκε να συνεχίσει την εξυπηρέτηση δανείου που είχε συνάψει η Ελλάδα με βελγική τράπεζα!
Πάρτε και ολόκληρο το άρθρο του Δ. Καζάκη, από την εφ. Το Ποντίκι, φ. 25/11/2010, σ.50.

Μας έχουν για βλάκες: Νομικό προηγούμενο από την Ελλάδα του 1936!


Θα δώσουμε ένα ιστορικό παράδειγμα, το οποίο αποτελεί και μια από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις στη διεθνή νομολογία που υποστηρίζει το δικαίωμα που αναφέραμε. Το 1936 η Ελλάδα αρνήθηκε να συνεχίσει την εξυπηρέτηση του δανείου που είχε συνάψει με τη βελγική τράπεζα Societe Commerciale de Belgique. Η κυβέρνηση του Βελγίου παρενέβη και προσέφυγε στο Διαρκές Δικαστήριο του Διεθνούς Δικαίου, που είχε ιδρύσει η Κοινωνία των Εθνών, κατηγορώντας την Ελλάδα ότι αθετεί τις διεθνείς της υποχρεώσεις.

Η Ελλάδα, που τότε βρισκόταν υπό το φασιστικό καθεστώς της 4ης Αυγούστου, απάντησε ότι βρίσκεται σε αδυναμία να εκπληρώσει τις δανειακές της υποχρεώσεις διότι δεν μπορεί να διαθέσει πόρους χωρίς να θέσει σε κίνδυνο την κατάσταση του λαού και της χώρας. Στο υπόμνημα της έλεγε: «Η Κυβέρνηση της Ελλάδος, ανήσυχη για τα ζωτικά συμφέροντα του Ελληνικού λαού και για τη διοίκηση, την οικονομική ζωή, την κατάσταση της υγείας και την εσωτερική και εξωτερική ασφάλεια της χώρας, δεν θα μπορούσε να προβεί σε άλλη επιλογή. Όποια κυβέρνηση κι αν ήταν στη θέση της θα έκανε το ίδιο» («Yearbook of the International Law Commission», 1980, ν.l, σελ. 25). Θυμηθείτε ότι μιλάμε για τη φασιστική δικτατορία του Μεταξά, που πατούσε στον λαιμό τον ελληνικό λαό και η οποία επιβλήθηκε με τις ευλογίες της «μεγάλης συμμάχου» Βρετανίας και του τοποτηρητή της στην Ελλάδα, βασιλιά Γεωργίου.

Έκτακτη κατάσταση

Το επιστέγασμα ήρθε με το υπόμνημα που κατέθεσε στο Διαρκές Δικαστήριο ο νομικός εκπρόσωπος της ελληνικής κυβέρνησης το 1938, όπου τόνιζε τα αυτονόητα: Ενίοτε μπορεί να υπάρξει μια έκτακτη κατάσταση «η οποία κάνει αδύνατο για τις Κυβερνήσεις να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους προς τους δανειστές και προς τον λαό τους: οι πόροι της χώρας είναι ανεπαρκείς για να εκπληρώσουν και τις δυο υποχρεώσεις ταυτόχρονα. Είναι αδύνατο να πληρωθεί το χρέος και την ίδια ώρα να παρασχεθεί στον λαό η κατάλληλη διοίκηση και οι εγγυημένες συνθήκες για την ηθική, κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη. Το οδυνηρό πρόβλημα προκύπτει όταν πρέπει να επιλέξει κανείς ανάμεσα στα δυο καθήκοντα. Το ένα πρέπει να υποχωρήσει έναντι του άλλου. Ποιο πρέπει να είναι αυτό;...

Η θεωρία αναγνωρίζει σ' αυτό το ζήτημα ότι το καθήκον μιας Κυβέρνησης να εξασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία των βασικών δημόσιων υπηρεσιών υπερτερεί έναντι της πληρωμής των χρεών της. Από κανένα Κράτος δεν απαιτείται να εκπληρώσει, μερικά ή συνολικά, τις χρηματικές του υποχρεώσεις αν αυτό θέτει σε κίνδυνο τη λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών του και έχει σαν αποτέλεσμα την αποδιοργάνωση της διοίκησης της χώρας.

Στην περίπτωση όπου η πληρωμή του χρέους του θέτει σε κίνδυνο την οικονομική ζωή ή τη διοίκηση, η Κυβέρνηση είναι, κατά τους συγγραφείς, υποχρεωμένη να διακόψει ή ακόμη και να μειώσει την εξυπηρέτηση του χρέους» (στο ίδιο). Το Διεθνές Δικαστήριο αποδέχτηκε το σκεπτικό αυτό και δικαίωσε την Ελλάδα, δημιουργώντας νομικό προηγούμενο που χρησιμοποίησαν πολλές χώρες τα κατοπινά χρόνια. Μια από αυτές ήταν και η Αργεντινή το 2003, όταν η κυβέρνηση του Νέστορ Κίχνερ επέλεξε, έναντι της εξαθλίωσης του λαού που επέβαλλαν τα προγράμματα του ΔΝΤ, να διαγράψει μονομερώς το μεγαλύτερο μέρος του δημόσιου χρέους.

Αυτό που τόλμησε να διεκδικήσει η φασιστική Ελλάδα του Μεταξά λίγο πριν από τον πόλεμο, αρνείται ακόμη καινά το συζητήσει η «δημοκρατική» Ελλάδα του κ. Παπανδρέου. Και μάλιστα υπάρχουν δικαστές που όλα αυτά τα βρίσκουν καλά καμωμένα.
Κι εσείς, όχι μόνο χάσατε το "πιστόλι πάνω στο τραπέζι", αλλά καταφέρατε να χάσετε και το τραπέζι..."αμετακλήτως"!
Μπέσα, δεν ξέρω αν τα "ΟΧΙ" θέλουν τελικά "Μεταξάδες", αλλά ας πει κάποιος, επιτέλους, ένα "όχι", ρε γαμώτο. Κι ας είναι μικρό, ίσα που ν' ακουστεί...ψίθυρος, ας μην πει "όχι", ας νεύσει ένα τσούκου, ένα νάζι, κάτι τέλος πάντων ρε, κάτι που να μην είναι με τη μέση γομολάστιχα και τη γλώσσα να γυαλίζει σόλες.
Κι όμως, εγώ εξακολουθώ να πιστεύω στις αγαθές προσθέσεις του κ. Παπανδρέου.
Ακόμα και τώρα, άνθρωπέ μου, βρες τη δύναμη ν' αντισταθείς, να ξεφύγεις απ' τους νεοφιλελεύθερους "μονόδρομους".
Μόνο μια τελεσφόρα λύση έχεις πια και την ξέρεις:
Άμεση αναδιάρθρωση του χρέους υπό την απειλή μονομερούς στάσης πληρωμών, έξοδος απ' την ΟΝΕ κι επιστροφή σε εθνικό νόμισμα κι εθνικού τύπου οικονομία, εθνικοποίηση όλων των στρατηγικών τομέων της οικονομίας και συγχώνευση όλων των τραπεζών σ' έναν εθνικό χρηματοπιστωτικό φορέα.
Τη "μαγιά" που θα χρειαστείς για το restart δεν μπορείς να την βρεις από πουθενά αλλού, παρά μόνο από την δέσμευση μέρους των ιδιωτικών καταθέσεων.
Θα πονέσουμε, θα ματώσουμε, θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί για να βγούμε απ' το λούκι, αλλά τουλάχιστον θα το κάνουμε με τους δικούς μας όρους και προς το δικό μας συμφέρον, με προοπτική ανάκαμψης κι ανάπτυξης, με την ελπίδα η επόμενη γενιά να έχει και πάλι την ελπίδα για μια καλύτερη ζωή.
Το ότι θα μείνεις γραμμένος στην ελληνική ιστορία είναι σίγουρο. Το πώς θα μείνεις, ως ήρωας ή ως ολετήρας, θα το επιλέξεις εσύ.

Πέμπτη, 16 Δεκεμβρίου 2010

Λεφτά μού 'θελες;

Το κράτος χαρίζει 32 δισεκατομμύρια ευρώ!
Γράφει η Κουκίδα

Την ώρα που ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου περνάει νομοσχέδια σκούπα για νέες περικοπές σε θέσεις εργασίας, μισθούς, συντάξεις και παντός είδους επιδόματα, περνάει και άλλα που χαρίζουν δισεκατομμύρια στους μεγαλοφειλέτες του δημοσίου. Στο νομοσχέδιο για τις ΔΕΚΟ, εκτός από τις συρρικνώσεις παντός είδους υπάρχει και μια ωραιότατη παράγραφος που προβλέπει την διαγραφή των 32 δισεκατομμυρίων ευρώ που οφείλονται στο δημόσιο από τις ελλειμματικές εταιρίες. Βέβαια τα χρήματα έφυγαν από την τσέπη του φορολογούμενου και φαγώθηκαν από τις ελλειμματικές και καταχρηστικές διοικήσεις δεκαετιών και δεν θα γυρίσουν ποτέ πίσω. Γιατί; Επειδή, όπως ισχυρίζεται ο υπουργός οικονομικών, είναι πλέον ληξιπρόθεσμα χρέη και χαρακτηρίζονται «ανεπίδεκτα είσπραξης»!

Περιττό να σας υπογραμμίσουμε ότι τόσο καιρό, και προ αλλά και μετά την υπογραφή του μνημονίου, τα χρήματα αυτά συμπεριλαμβάνονταν στους εισπρακτικούς στόχους. Μάταια οι υπηρεσιακοί παράγοντες έκρουαν τον κώδωνα του κινδύνου ότι το ποσό αυτό δεν μπορεί να εισπραχθεί. Ο πρωθυπουργός, τόσο προεκλογικά όσο και πριν από μερικές εβδομάδες, επαναλάμβανε το μάντρα ότι «λεφτά υπάρχουν». Και εννοούσε τις ανύπαρκτες εισπράξεις.

Από το ρεπορτάζ μαθαίνουμε ότι ακόμα και οι δικοί του σύμβουλοι, είχαν προειδοποιήσει και εγγράφως τον Γ. Παπακωνσταντίνου για το θέμα, όμως ο ίδιος, ακόμα και ένα χρόνο μετά επέμεινε να συμπεριλαμβάνει το ποσό στον σχεδιασμό του, παραπλανώντας τους ομολόγους του, τους πολίτες, ακόμα και την τρόικα.

Η φορολογική συνείδηση που ανεμίζει ως σημαία της διαφάνειας η κυβέρνηση πάει περίπατο και με την βούλα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεσμεύθηκε ότι θα δημοσιοποιηθούν τα ονόματα των εταιριών που χρωστάνε τα 32 δισεκατομμύρια και που τους χαρίστηκαν εν μια νυκτί. Να υπενθυμίσουμε ότι αυτά τα χρήματα δεν βγήκαν από την τσέπη του υπουργού οικονομικών ή του πρωθυπουργού, αλλά από την δική μας. Και βέβαια από την δική μας θα ξαναβγούν ώστε να καλύψουν την μαύρη τρύπα της χαριστικής αυτής νομοθετικής διάταξης. Να δούμε πόσες άλλες «καθαρές αρχές» και «κλεισίματα λογαριασμών με το παρελθόν» θα μας υποχρεώσουν να πληρώσουμε ακόμα...

Αλιεύθηκε από το pontiki.gr

Σκέφτομαι ακόμα την εικόνα, στην τελευταία διακαναλική των εθνικών εκλογών, με το αμερικανάκι να επαναλαμβάνει μονότονα την κασέτα: "λεφτά υπάρχουν", και τον ψόφιο της Ραφήνας να τον κοιτά μ' ένα συγκαταβατικό, και μάλλον ειρωνικό, χαμόγελο. Σαν να τού 'λεγε:  
"Περίμενε, ρε τραχανοπλαγιά, και σε λίγο θα σου πω εγώ πόσα λεφτά υπάρχουνε!"
Φαντάζομαι, θα σκεφτόταν από μέσα του:
"Θεούλη μου, δεν μπορεί! Δεν μπορεί νά 'ναι ΤΟΣΟ βλαμμένος...
Εγώ δεν ξέρω τι να την κάνω την καυτή γαμοπατάτα, έτσι μπουρδέλο που τα κάναμε οι κατσαπλιάδες κι οι άχρηστοι της γαμοκυβέρνησής μου, κι αυτός όχι μόνο κάνει χαρούλες που θα την βάλει στην αμασχάλη, αλλά και λέει του κόσμου τις μαλακίες! Να δω πού θα βρει για να κρυφτεί σε κάναν χρόνο...
Λέγε, λέγε μαλάκα, να χάσω στα γρήγορα, να πάω ν' αράξω στη Ραφήνα, να κάνω όλη μέρα χάι σκορ στο πλέι στέσιον, και να σε βλέπω να χοροπηδάς σαν τον αναστενάρη στα κάρβουνα!"

Τετάρτη, 15 Δεκεμβρίου 2010

Προφητικό...


(κλικ για μεγέθυνση)

Αλιεύθηκε από gatouleas.wordpress.com

Δεν φτάνει...

Γενική πανελλαδική κινητοποίηση
Απεργεί σύσσωμος ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας σε όλη τη χώρα


Αθήνα

Γενική πανελλαδική, πανεργατική απεργία κήρυξαν η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ για την Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου σε απάντηση στο πολυνομοσχέδιο της κυβέρνησης για τις εργασιακές σχέσεις και τις περικοπές μισθών στις ΔΕΚΟ. Οι ενώσεις και ομοσπονδίες του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις.

Σε ανακοίνωσή της η ΓΣΕΕ αναφέρει ότι «οι εργαζόμενοι με ενωτικούς αγώνες και δράση θα ακυρώσουν στην πράξη τις αντεργατικές ρυθμίσεις, θα αποκρούσουν τις επιθέσεις στα δικαιώματά τους.

»Οι κινητοποιήσεις μας θα συνεχιστούν όσο συνεχίζονται οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές που φορτώνουν τα βάρη της κρίσης στις πλάτες των χαμηλόμισθων και των χαμηλοσυνταξιούχων, διευρύνουν την ύφεση και αυξάνουν την ανεργία».
Η κεντρική απεργιακή συγκέντρωση των ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ θα πραγματοποιηθεί στις 11:00 το πρωί στο Πεδίον του Άρεως. την ίδια ώρα έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας του ΠΑΜΕ στην Ομόνοια.
(...)
Αλιεύθηκε από το in.gr

Δεν φτάνει.
Εκεί που φτάσαμε, δεν αρκούν 24ωρες και 48ωρες απεργίες. Είναι τόσο βαρύ το "αμετάκλητον" πάνω στον σβέρκο μας, είναι τόσο καθολικό και βάρβαρο το "κοινωνικό ολοκαύτωμα" που επιχειρείται (για να..."στηρίξουμε" τη φράου και την παρέα της), που πλέον απαιτούνται μορφές πάλης γενικής ανυπακοής. Τα λίγο πολύ συστημικά συνδικάτα, ΑΔΕΔΥ και ΓΣΕΕ, λειτουργούν, το είδαμε πρόσφατα με τα καζάντια του...εργατοπατέρα Παναγόπουλου, σαν 24ωρες, κι όταν χρειάζεται 48ωρες, "βαλβίδες εκτόνωσης".
Αυτό που απαιτείται πια είναι κοινωνικές και εργατικές μορφές μαζικής και μαχητικής αυτοοργάνωσης, έτσι που το γκουβέρνο (αλλά κι οι θλιβερές "συναινετικές" συνιστώσες τύπου ΝΔ, ΛΑΟΣ, ΔΗΣΥ κλπ) να αντιληφθούν ξεκάθαρα ότι απέναντί τους δεν έχουν "100 εργαζόμενους από 'δω, 200 από 'κει, που διεκδικούν, μέχρι θανάτου, τα 500 ή 1000 ευρώ που αδίκως έπαιρναν", κατά τις απόψεις του...χοντροθεσμού, αλλά σύσσωμη την κοινωνία, που δεν αμύνεται πλέον, αλλ' ανεπιτίθεται στην νεοφιλελεύθερη λαίλαπα που απειλεί να σαρώσει τα πάντα.
Όχι, λοιπόν, 24ωρες ή 48ωρες "βαλβίδες εκτόνωσης", αλλά εβδομαδιαίες, συνεχόμενες και κυλιόμενες, καταλήψεις εργασιακών χώρων, κυρίως στον δημόσιο τομέα.
Όταν διαπραγματεύεσαι από αδύναμη θέση, διαπραγματεύεσαι τι θα χάσεις. Όταν διαπραγματεύεσαι από θέση ισχύος, διαπραγματεύεσαι τι θα κερδίσεις.
Λουκέτο, λοιπόν, κατεβασμένα ρολά για μια εβδομάδα.
Κι αν αυτό δεν φτάσει για να πεισθούν οι..."κυβερνητικοί εταίροι" ώστε κουβεντιάσουν στα σοβαρά, λουκέτο για δυο βδομάδες, για τρεις, για όσο χρειαστεί.
Μέχρι να πειστούν και να καταλάβουν κάποιοι, ότι είναι υπηρέτες της κοινωνίας κι όχι δυνάστες της, μέχρι να το νιώσουν, ότι έχουν δημοκρατική νομιμοποίηση για να διαχειριστούν τις υποθέσεις του κράτους προς όφελος του λαού που τους εξέλεξε, κι όχι προς όφελος του ληστοσυρφετού των δανειστών, των τραπεζιτών, των "θεσμικών" και του κάθε λαμόγιου.

Το "αμετάκλητον"...


Κι όμως, και χωρίς τραπέζι θα τα καταφέρουμε...αν καταφέρουμε να ξυπνήσουμε πρώτα!Μάγκες, στις πόρτες!

Απέθανε ο Κονδύλης μας πάει κι ο Βενιζέλος
την πούλεψε κι ο Δεμερτζής που θα 'φερνε το τέλος
Όσοι γενούν πρωθυπουργοί όλοι τους θα πεθάνουν
τους κυνηγάει ο λαός για τα καλά που κάνουν
Βάζω υποψηφιότητα πρωθυπουργός να γίνω
να κάθομαι τεμπέλικα, να τρώω και να πίνω
Και ν' ανεβαίνω στη Βουλή εγώ να διατάζω
να τους πατώ τον άργιλε και να τους μαστουριάζω.

Σοφόν το σαφές;


Οικονομολόγος δεν είμαι, ούτε και κάνας σοφός σαν κι αυτούς που μας κυβερνούν ή που παριστάνουν πως μας κυβερνούν, τέλος πάντων. Γιατί έχω μια εντύπωση, πως το γκουβέρνο μας είναι ολίγον κατοχικόν, η δε Βουλή έχει μάλλον τυπικό, για να μην πω διακοσμητικό χαρακτήρα. Αυτό δε το "αμετάκλητο" της Πράξης Υποτέλειας, μπαρδόν, του Μνημονίου ήθελα να πω, στην εκχώρηση προς τους δανειστές μας κάθε πολιτικού κι εθνικού κυριαρχικού μας δικαιώματος, κάπου μου κάθεται σαν κόμπος στον λαιμό, και λαιμαριά στον σβέρκο, και, τ' ομολογώ, μου φέρνει στου νου τα στιχάκια του Νιόνιου:
Τι να φταίει η Bουλή
τι να φταίν' οι εκπρόσωποι
έρημοι και απρόσωποι, βρε

Οπότε, μια που ούτε οικονομολόγος είμαι, ούτε και σοφός, μπορεί και να λαθεύω, αλλά στο δικό μου το μυαλό τα πράγματα φαντάζουν απλά.

Η αποβιομηχάνιση της Ελλάδας (μετά το '74 και κυρίως μετά το '80) δεν έχει προηγούμενο στην παγκόσμια ιστορία. Και δεν ήταν καθόλου τυχαία.
Ο ρόλος της Ελλάδας μέσα στην ΕΕ δεν μπορούσε να ήταν ανταγωνιστικός προς τον βιομηχανικό Βορά. Μα ούτε και προς την νότια Ισπανία και Γαλλία μπορούσε να ήταν ανταγωνιστική η ελληνική αγροτοκτηνοτροφική παραγωγή κι έτσι, μέσω της πολιτικής των επιδοτήσεων, ουσιαστικά αφανίστηκε.
Οπότε, ο ρόλος που απέμεινε για το γραικυλιστάν, ήταν αυτός του κάπελα, του πανδοχέα και του διασκεδαστή.
Κι όμως, ακόμα κι εκεί τα πράγματα έγιναν σκούρα, αφού το ευρώ ήταν και παραμένει ακριβό νόμισμα, οπότε η ημετέρα μπανανία έπαψε να είναι ένας ανταγωνιστικός τουριστικός προορισμός, όχι μόνο για τους Αμερικανούς, τους Γιαπωνέζους κλπ, αλλά ακόμα και για τους βορειοευρωπαίους.
Κοντολογίς, πέσαμε σε λακκούβα.
Απέμεινε ο τομέας παροχής υπηρεσιών, αλλά αυτός χρειάζεται ένα σωρό προϋποθέσεις, όρους και κυρίως σοβαρές, μακροχρόνιες, επενδύσεις για να καταστεί παραγωγικός κι ανταγωνιστικός, πράγμα που δεν συνέβη.
Έλα όμως που κάποιος έπρεπε ν' αγοράζει τα βιομηχανικά και τεχνολογικά προϊόντα του Βορά, και πού να τα βρούμε τα φράγκα για ν' αγοράζουμε τις μπομπάρδες, τις κουρσάρες και τα ψυγεία τους, αφού στην πραγματικότητα είχαμε καταστεί (σε μεγάλο βαθμό εθελουσίως είν' η αλήθεια) "άεργοι";
Κι έτσι, επινοήθηκε (όχι αποκλειστικά για πάρτι μας βεβαίως) η φάμπρικα του εύκολου χρήματος και του εύκολου δανεισμού.
Στην πραγματικότητα, οι ευρωπαϊκές, και όχι μόνο, κεντρικές τράπεζες "παρήγαγαν" (πέτσινο) "χρήμα" στα κιτάπια τους, που δάνειζαν στις τράπεζες της ημετέρας μπανανίας με χαμηλό επιτόκιο, και στη συνέχεια οι εγχώριες τράπεζες δάνειζαν με τη σέσουλα το γκουβέρνο (με εμπορικό επιτόκιο) και το πόπολο (με τοκογλυφικό επιτόκιο) για να "τζιράρει" το χρήμα και να "κινείται" η αγορά.
Κι ήσαν, έτσι, όλοι πολύ ευχαριστημένοι.
Και μετά, ήρθε η φούσκα των ΗΠΑ, που έσκασε κι αποκάλυψε τη φούσκα της Ευρώπης.
Κι από 'κει που το "χρήμα" ήταν "εύκολο", αίφνης έγινε στριμόκωλο.
Ταυτόχρονα, ξέσπασε κι ένας νομισματικός πόλεμος ΗΠΑ - Γερμανίας (σε ό,τι μας αφορά) καθώς κι ένας γενικότερος πενταπολικός γεωστρατηγικός πόλεμος.
Και ποιος θα το πληρώσει (πάλι) το πάπλωμα, οέο;
Ο πιο αδύναμος κρίκος της αλυσίδας...
Στην πραγματικότητα, ωστόσο, καμιά πραγματική "κρίση" δεν υπάρχει: όλα είναι στα χαρτιά και στα λογιστικά βιβλία.
Κι αν η φράου κι η παρέα της ήθελαν ν' ασκήσουν μια πραγματικά ευρωπαϊκή πολιτική, θ' ακολουθούσαν τις αμερικάνικες τακτικές: το πιο απλό που είχαν να κάνουν ήταν να κόψουν όσο χρήμα χρειαζόταν μέσω της ΕΚΤ. Το κάνουν ήδη οι ΗΠΑ από πέρσι.
Και πέρα απ' αυτό, θα μπορούσαν να θωρακίσουν την ΟΝΕ μέσω ευρωομολόγων, έτσι που οι "αγορές" να πάρουν τα...κερδοσκοπικά @@ μας.
Μόνο που η Γερμανία παίζει το δικό της βιολί και ήδη σχεδιάζει εδώ και καιρό την δική της χάνσα και την επιστροφή στο μάρκο.
Τέσπα, τα έχουμε πει πολλές φορές όλα αυτά, για όποιον θέλει να καταλάβει.
Όποιος πάλι δεν θέλει να καταλάβει, ας μείνει να κλαψουρίζει στην ενοχική συνείδηση που του δημιουργούν τα συστημικά ΜΜΕ, ότι είμαστε ένας λαός διεφθαρμένος και τεμπέλης (μέσα σε μια ΕΕ "αγγέλων"), που διαβιούσαμε λάθρα μέσα σε μια δάνεια τρυφηλότητα και τώρα ήρθε επιτέλους η "νέμεσις" κι η κάθαρσις των ημετέρων παθημάτων.

ΥΓ: Τα παραπάνω σε καμιά περίπτωση δεν σημαίνουν ότι το δοβλέτι μας δεν είχε ανάγκη από άμεσες και βαθιές διαρθρωτικές και θεσμικές αλλαγές. Αλλά με τους δικούς μας όρους και, κυρίως, προς το δικό μας συμφέρον.

Είδηση: Εντοπίστηκε...

...ακόμα ένας συνεπής κι αξιοπρεπής άνθρωπος στην ΚΟ του ΠΑΣΟΚ!

Εκτός ΚΟ του ΠΑΣΟΚ ο Β. Παπαχρήστος έπειτα από «όχι» στο πολυνομοσχέδιο


Αθήνα

Στη διαγραφή από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ οδήγησε τον βουλευτή Πρεβέζης του κόμματος Βαγγέλη Παπαχρήστο η επιλογή του να καταψηφίσει επί της αρχής το πολυνομοσχέδιο που περιλαμβάνει τις αλλαγές στα εργασιακά και τις ΔΕΚΟ.

Λίγο μετά την ολοκλήρωση της ονομαστικής ψηφοφορίας, ο πρόεδρος της Βουλής Φίλιππος Πετσάλνικος ανέγνωσε επιστολή του πρωθυπουργού και προέδρου του ΠΑΣΟΚ Γιώργου Παπανδρέου που ανέφερε: «Ο βουλευτής Ευάγγελος Παπαχρήστος τίθεται εκτός ΚΟ του ΠΑΣΟΚ».

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Παπαχρήστος, κατά την συζήτηση του νομοσχεδίου στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής, είχε χαρακτηρίσει «άδικο» το νομοσχέδιο, επικρίνοντας τους υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας, ότι «δίνουν την ευκαιρία, να αρθεί και η τελευταία άγκυρα που προστάτευε τους μισθούς από την κάθοδο».

Έπειτα από την εξέλιξη αυτή το ΠΑΣΟΚ μετρά κοινοβουλευτική δύναμη 156 βουλευτών.

Το νομοσχέδιο για τα επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας υπερψηφίστηκε επί της αρχής με τους 156 ψήφους της κυβερνητικής πλειοψηφίας.

Σε σύνολο 286 ψηφισάντων, 130 καταψήφισαν, μεταξύ των οποίων και ο κ. Β.Παπαχρήστος.

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται τώρα η ονομαστική ψηφοφορία επί των άρθρων, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει γύρω στις 12.00 τα μεσάνυχτα. Σημειώνεται ότι οι ονομαστικές ψηφοφορίες διεξάγονται κατόπιν αιτήματος του ΚΚΕ.

Αλιεύθηκε από το in.gr

Τρίτη, 14 Δεκεμβρίου 2010

Μπράβο της, ξανά!


Σοφία Σακοράφα: Αρνούμαι να υπογράψω τα φιρμάνια του ΔΝΤ, αρνούμαι να γίνει αυτή η Βουλή κατοχική

Αποχώρησε από τη συζήτηση επί του πολυνομοσχεδίου-σκούπα για τα εργασιακά, τις ΔΕΚΟ και την φορολογία, η ανεξάρτητη βουλευτής Σοφία Σακοράφα.
“Αρνούμαι να υπογράψω τα φιρμάνια του ΔΝΤ, αρνούμαι να γίνει αυτή η Βουλή κατοχική”, είπε πριν φύγει, στηλιτεύοντας το γεγονός ότι ως Ελληνίδα βουλευτής δεν μπορεί να μιλήσει στη Βουλή που μίλησαν προ ημερών ο Ντομινίκ Στρος Καν και ο Ολι Ρεν.
Καταλήγοντας, ενημέρωσε το Σώμα, ότι ακόμα κι αν έμενε, δεν υπήρχε καμία περίπτωση να υπερψηφίσει το νομοσχέδιο…

Πηγή
Αλιεύθηκε από το ΓΡΕΚΙ

Λάθε βιώσας...

Ρε, σας λέω, είμαστε απατεώνες και τεμπέληδες, που ζούσαμε λάθρα σε μια δάνεια τρυφηλότητα, οπότε τώρα πρέπει, με συνέπεια κι έμπλεοι "νέου πατριωτισμού", να πλερώσουμε τα κόμιστρα της φαυλότητάς μας εντόκως.
Σιχτίρ!


Πηγή
Αλιεύθηκε από το epikairo.gr

Ναι, ναι, ξέρω, δεν είμαστε το ίδιο εμείς, οι γραικυλιστανοί, με τους Γιαπωνέζους (το χρέος τους είναι κυρίως εσωτερικό), τ' αμερικανά και τα ευρωπέα (διαθέτουν παραγωγική υποδομή) μπλα μπλα μπλα...
Η ουσία: Ούλος ο πλανήτης ζει "λάθρα μέσα σε μια δάνεια τρυφηλότητα".
Δανεικά που δεν πρόκειται να εξοφληθούν ουδέποτε, ούτε κι όταν (+ΕΥΛΟΓΗCΟΝ+) καταφθάσουν οι ΕΛλοχίμ απ' τον Σείριο!
Η πραγματικότητα: Ο νομισματικός πόλεμος ΗΠΑ - Γερμανίας κι ο γεωστρατηγικός, πενταπολικός, πόλεμος παγκόσμιας κυριαρχίας, έχει θύματα τα πιο αδύναμα βατράχια του βάλτου.
Οι σχέσεις μητρόπολης - περιφέρειας έχουν αντιστραφεί, με τα PIΙGS να βρίσκονται, ετούτη τη φορά, στην "ισχνή" περιφέρεια. Έχει ο (καπιταλιστικός) καιρός γυρίσματα...
Η μόνη γραμμή άμυνας: ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ!
(Μεταξύ μας: Ιστορικά, αυτά τα καπιταλιστικά αδιέξοδα λύνονται με βίαιο κι αιματηρό τρόπο.)
Και η καθ' ημάς ανάλυση:

Ωμοί εκβιασμοί...
Του Σταύρου Χριστακόπουλου


Ο εκβιασμός καλά κρατεί.
Όλα άρχισαν με το «δίλημμα» πτώχευση ή μηχανισμός στήριξης, τρόικα και «μνημόνιο». Μπήκαμε στο «κόλπο» (το οποίο ολόκληρος ο παγκόσμιος Τύπος παραδέχεται ότι ήταν μια μέθοδος που αποσκοπούσε στο να μην χάσουν οι πιστωτές τα λεφτά τους και όχι στη στήριξη της ελληνικής οικονομίας), υποτίθεται, για να μην δανειζόμαστε με εξωφρενικά επιτόκια.

Για να είναι μάλιστα πιο... αποτελεσματική η δέσμευσή μας, η κυβέρνηση, με μια δανειακή σύμβαση παγκοσμίως πρωτοφανή, όχι μόνον υποθήκευσε τη χώρα, αλλά εκχώρησε ακόμη και την ασυλία της έναντι των δανειστών της. Έγκλημα για το οποίο θα τιμωρηθούμε όλοι στο άμεσο μέλλον.

Αποτέλεσμα: Οι πάσης φύσεως εταίροι μάς δανείζουν αποκομίζοντας τρελά και εύκολα κέρδη. Την ίδια ώρα τα επιτόκια δανεισμού μέσω των βραχυπρόθεσμων έντοκων γραμματίων – τακτική που η Κομισιόν στην τελευταία της έκθεση προτείνει να ενταθεί – υπερβαίνουν κατά πολύ τα επιτόκια που θέλαμε να αποφύγουμε.

Ύστερα ήλθε το επόμενο «δίλημμα»: Πτώχευση ή... αφαίμαξη.
Ο στόχος ήταν, υποτίθεται, η μείωση των ελλειμμάτων, τα οποία – υποτίθεται ότι – ήταν η πηγή της χρεοκοπίας στην οποία ήδη βρισκόμαστε. Όλοι θα έπρεπε λοιπόν να πληρώσουμε χοντρά για να μειώσουμε τα ελλείμματα, να ισοσκελίσουμε σε βάθος χρόνου τον προϋπολογισμό και να περάσουμε κάποτε στην ανάπτυξη, μέσω της οποίας υποτίθεται ότι θα αποπληρώναμε τα – αδύνατον να πληρωθούν ποτέ – τρομακτικά χρέη μας.

Αποτέλεσμα: Η αφαίμαξη και άρχισε, συνεχίζεται και θα συνεχιστεί. Κι όμως, η οικονομία περνάει πρωτοφανή ύφεση, το χρέος μεγαλώνει με ιλιγγιώδεις ρυθμούς και οι θυσίες των Ελλήνων δεν πάνε παρά μόνο στο να πληρώνουμε πανωτόκια χωρίς η θέση μας να βελτιώνεται ούτε κατ’ ελάχιστον. Οι επιτηρητές διαπιστώνουν ότι βρισκόμαστε εκτός στόχων, μας απειλούν με ελεγχόμενη πτώχευση και η Γερμανία, πιο βιαστική απ’ όλους, πολύ θα ήθελε να ενεργοποιήσει μηχανισμό για να το πράξει από το 2011 κιόλας.

Μια παραλλαγή του παραπάνω διλήμματος είναι το πτώχευση ή ανταγωνιστικότητα (με στόχο πάντα την... ανάπτυξη).
Μόνο που η ανταγωνιστικότητα και η «ανάπτυξη», έτσι όπως τις εννοούν οι κατακτητές, απαιτούν πλήρη διάλυση κάθε εργασιακού, ασφαλιστικού και άλλου δικαιώματος και την καταβαράθρωση των μισθών σε επίπεδο Κίνας. Απαιτούν την πλήρη διάλυση και κατάργηση όχι μόνον του «κοινωνικού κράτους», αλλά του ίδιου του κράτους και την ιδιωτικοποίηση όλων σχεδόν των λειτουργιών του.

Τα περισσότερα απ’ αυτά έρχεται να ψηφίσει αύριο η κυβέρνηση στήνοντας ταυτοχρόνως φιέστες διά των οποίων ο πρωθυπουργός θα απαιτεί συναίνεση από ένα πολιτικό σύστημα το οποίο έως σήμερα έχει αποδειχτεί πλήρως ανίκανο να του αντισταθεί. Φιλοδοξεί δε να καταδείξει, με τις κινήσεις του αυτές, ότι είναι απόλυτος κυρίαρχος του πολιτικού παιχνιδιού.

Αποτέλεσμα: Παρ’ ότι όσα καταστροφικά θα ψηφίσει το ελάχιστο επόμενο διάστημα η κυβέρνηση, παρ’ ότι όλα αυτά είναι μέτρα υπογεγραμμένα στη δανειακή σύμβαση και στο συνεχώς αναθεωρούμενο μνημόνιο που τη συνοδεύει, παρ’ ότι συνεπώς είναι εξ αρχής γνωστό ότι θα εφαρμοστούν, λίγο πριν από την εφαρμογή τους αμφισβητείται η αποτελεσματικότητά τους από εκείνους που τα υπαγόρευσαν ή επιτηρούν την εφαρμογή τους ή απλώς επιτηρούν τον ίδιο τον... πρωθυπουργό από τη θέση του... συμβούλου του. Έτσι:

● Πρώτος ο Δον Τομάζο Σκιόπα, άμισθος (από την ελληνική κυβέρνηση...) σύμβουλος του Γ. Παπανδρέου, ο οποίος μας είπε ότι οι σημερινοί δεκαπεντάρηδες θα φτάσουν τα... τριάντα για να δουν αποτέλεσμα από την επιτήρηση, τη λιτότητα, τον εργασιακό και εισοδηματικό εξανδραποδισμό.

● Δεύτερος ο διευθυντής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Ντομινίκ Στρος Καν, ο οποίος μας είπε ότι δεν πειράζει που οι νέοι της Ελλάδας θα μεταναστεύσουν εξ αιτίας του αδιεξόδου, της έλλειψης προοπτικής και της φτώχειας. Όταν επιστρέψουν, θα είναι πλούσιοι σε εμπειρίες!

Το επόμενο δίλημμα, το οποίο ήδη ετοιμάζεται, θα είναι το πτώχευση ή ξεπούλημα.
Πρωτοστατούν σε αυτό πριν απ’ όλους οι επιτηρητές, οι οποίοι βιάζονται. Προς επιβεβαίωση δείτε την τελευταία έκθεση της Κομισιόν, η οποία προτρέπει την ταχεία πώληση όλων των υγιών δημόσιων επιχειρήσεων – οι... μη υγιείς απλώς θα κλείσουν.

Σιγοντάρουν δε σ’ αυτό, εκτός από την πάντα πρόθυμη ελληνική κυβέρνηση, αλλά και τη Ν.Δ., η οποία έχει στην προμετωπίδα της δικής της «λύσης» την «εκμετάλλευση της δημόσιας περιουσίας» ως αναπτυξιακή διέξοδο, και διάφοροι τζουτζέδες – οι οποίοι κατά τα λοιπά «αντιπολιτεύονται» την κυβέρνηση –, οι οποίοι, αφού πλασάρουν την εικόνα της πάμπλουτης σε πρώτες ύλες Ελλάδας, ύστερα μας λένε ότι δεν είναι κακό να πουλήσουμε την εκμετάλλευσή τους «για να ξεχρεώσουμε».

Τι μένει όμως απ’ όλα αυτά τα... «διλήμματα»;
Αυτό για το οποίο τόσες φορές έχουμε προειδοποιήσει: ότι την πτώχευση (κατά προτίμηση στην ελεγχόμενη μορφή της, με αναδιάρθρωση του χρέους και ίσως με ελάχιστο «κούρεμά» του) η Ελλάδα δεν τη γλιτώνει επειδή απλούστατα οι αριθμοί δεν βγαίνουν.

Πριν όμως η χώρα μας τεθεί – ελέω της κυβέρνησης Παπανδρέου και των συμβάσεων που έχει υπογράψει – στην πλήρη διάθεση των δανειστών της, πρώτα θα έχει απογυμνωθεί από κάθε πιθανότητα ανάκαμψης. Με μια κοινωνία εργασιακά, θεσμικά, οικονομικά και ίσως εθνικά εξανδραποδισμένη, «απαλλαγμένη» από κάθε περιουσιακό της στοιχείο, αδύναμη και χωρίς αναπτυξιακά εργαλεία, θα μπορεί να πτωχεύσει και να περάσει στην ολοκλήρωση της οικονομικής και πολιτικής κατοχής από τους δανειστές και επιτηρητές της δίχως ελπίδα σύντομης επιστροφής.

Αυτή είναι η ουσία των «διλημμάτων» και δεν χρειάζεται να είναι κάποιος... μίζερος για να τη δει.
Το δυστύχημα είναι ότι σ’ αυτή την προοπτική καμιά οργανωμένη πολιτική ή κοινωνική δύναμη δεν φαίνεται διατεθειμένη ή ικανή να αντισταθεί. Έτσι μένει να δούμε πόσο ακόμη θα κρατήσει η πολιτική, ηθική και κοινωνική αποσύνθεση, την οποία σήμερα βιώνουμε ως λογικό αποτέλεσμα τεσσάρων δεκαετιών διαφθοράς και αθλιότητας...
Αλιεύθηκε από το pontiki.gr

Αφιερωμένο...
Αφιερωμένο στον εθνικό μας κονφερανσιέ...


Κυριακή, 12 Δεκεμβρίου 2010

Καταπληκτικό...

...βιντεάκι από ΤΟ ΓΡΕΚΙ

Κουίζ: Εντοπίστε...

...τις διαφορές.Μετά, ενδεχομένως να αντιληφθούν κάποιοι σε ποιο "εργασιακό τόξο" έχουμε υπαχθεί και ποιο ακριβώς είναι το μέλλον που μας επιφυλάσσεται.
Εν τω μεταξύ, στο τέλος του '14, το χρέος θα έχει ανέλθει σε πάνω από 450 δις, η ύφεση στο -6,3% (ή η αρνητική ανάπτυξη...θα σας γελάσω...), η ανεργία αναμένεται να εκτιναχθεί πάνω από το 15%-16% και, γενικά, όλα μια χαρά θα πάνε, βρε, με Μνημόνιο μέχρι το 2021...και βλέπουμε!
Και, πού 'σαστε, σε καμιά 15αριά χρόνια, τηρουμένων των αναλογιών, κάτι αντίστοιχο με το παρακάτω ενδεχομένως να αφορά στο δοβλέτι μας:

Αναθεωρούν τη βοήθειά τους στην Ακτή Ελεφαντοστού η Παγκόσμια Τράπεζα και η Αφρικανική Τράπεζα Ανάπτυξης
Η Παγκόσμια Τράπεζα και η Αφρικανική Τράπεζα Ανάπτυξης αναθεωρούν τη βοήθειά τους στην Ακτή Ελεφαντοστού, λόγω της κρίσης.

Η Παγκόσμια Τράπεζα και η Αφρικανική Τράπεζα Ανάπτυξης ανακοίνωσαν χθες πως αναρωτιούνται εάν θα πρέπει να αναθεωρήσουν τη σκοπιμότητα να συνεχίσουν την καταβολή βοήθειας στην Ακτή του Ελεφαντοστού, λόγω της οξείας πολιτικής κρίσης που δοκιμάζει η χώρα.

«Θα θέλαμε να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με τον λαό της Ακτής Ελεφαντοστού για την καταπολέμηση της φτώχειας, όμως είναι δύσκολο να το κάνουμε επαρκώς στο πλαίσιο της αβεβαιότητας και της έντασης που παρατείνονται», τονίζουν στο κοινό τους ανακοινωθέν τα δύο οικονομικά ιδρύματα.

«Συνεπώς, με βάση την πολιτική μας, θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε στενά τα γεγονότα και να επανεξετάσουμε τη χρησιμότητα και την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων μας, με γνώμονα την υποβάθμιση των θεσμικών λειτουργιών», υπογραμμίζουν.

Η Παγκόσμια Τράπεζα και η Αφρικανική Τράπεζα Ανάπτυξης εκφράζουν την «μεγάλη ανησυχία τους» απέναντι σε αυτήν την κρίση, που σύμφωνα με τα δύο ιδρύματα «εξακολουθεί για πολύ καιρό» . Σύμφωνα με τα δύο ιδρύματα, αυτή η κρίση «θα ρίξει ακόμη περισσότερους Ιβοριανούς στην φτώχεια και θα πλήξει τη σταθερότητα και την οικονομική ευημερία στη Δυτική Αφρική» .

www.kathimerini.gr με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Όσο είναι καιρός:
Αναδιάρθρωση υπό την απειλή μονομερούς στάσης πληρωμών (ακόμα κι ο εθνικός μας Κωλοτούμπας, ξέρετε τώρα, ο "το πιάσατε το υπονοούμενο", ομολόγησε πλέον ότι τα έσοδα του κράτους επαρκούν είτε για την εξυπηρέτηση των δημοσιονομικών αναγκών της χώρας είτε για την εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους), έξοδος απ' την ΟΝΕ κι επιστροφή σε τύπο εθνικής οικονομίας, εθνικοποίηση όλων των στρατηγικών τομέων της οικονομίας κι ενοποίηση όλων των ελληνικών τραπεζών σ' έναν και μονό εθνικό χρηματοπιστωτικό φορέα.
Μόνον έτσι θα μπορέσουν τα όποια αναγκαία μέτρα διαρθρωτικών και θεσμικών αλλαγών να αποβούν προς όφελος του λαού μας και της πατρίδας μας, μόνον έτσι υπάρχει περίπτωση η πατρίδα μας, αφού περάσει τις οδύνες της τεχνητής κρίσης στην οποία κάποιοι -γνωστοί και μη εξαιρετέοι- μας καταβαράθρωσαν, να μπει σε μια διαδικασία ανασυγκρότησης, ανάκαμψης κι ανάπτυξης.
Αλλιώς...κουπί στη γαλέρα, ίσα για να ξεχρεώσουμε τους τοκογλύφους, τα λαμόγια και τις πολιτικές θεραπαινίδες...

Τα αυτονόητα...Τα αυτονόητα λέει στο βίντεο ο Καζάκης και τα γράφει κάθε τόσο στο "Ποντίκι".
Μόνον οι αθεράπευτα ηλίθιοι, ή όσοι επιλέγουν να εθελοτυφλούν, δεν μπορούν (;) να δουν την πραγματικότητα, ότι αυτό που συμβαίνει στην πατρίδα μας με την Πράξη Υποτέλειας (άλλως "Μνημόνιο") δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια φάμπρικα ελεγχόμενης πτώχευσης· αφενός, μια βαλβίδα ασφαλείας μέχρι να αποδράσει όλος εκείνος ο ληστοσυρφετός που ευθύνεται για την ελληνική χρεωκοπία και, αφετέρου, ένας μηχανισμός καθυστέρησης του ντόμινο της "νοτιοευρωπαϊκής κρίσης", μέχρι να τακτοποιήσει η Γερμανία τα θέματα με τη χάνσα του "ισχυρού Βορά". Δεν υπάρχει ούτε μια στο δισεκατομμύριο η Ελλάδα να καταφέρει να περάσει μέσα από τις συμπληγάδες ενός διαρκώς διογκούμενου χρέους, ενός στασιμοπληθωρισμού και μιας όλο και πιο πλατιάς και βαθιάς ύφεσης.
Και δεν τα λέω εγώ, ούτε ο Καζάκης, αυτά, τα έλεγε ο ίδιος ο θλιβερός εντεταλμένος διαχειριστής του ελληνικού χρεοστασίου, όταν με πολιτικά ψέμματα κι απάτες προσπαθούσε, και τελικά κατάφερε, να υφαρπάξει την ψήφο του ελληνικού λαού.
Κι αν απορείτε γιατί δεν έχει μετουσιωθεί ακόμα η λαϊκή αγανάκτηση σε επανάσταση, ο λόγος είναι σχετικά απλός.
Παντού, όπου συνέβησαν ανάλογες μειοδοσίες (βλ. για παράδειγμα Αργεντινή, όπου τον πρώτο χρόνο της υπαγωγής της χώρας στο ΔΝΤ ο λαός σχεδόν πανηγύριζε), τον πρώτο καιρό ο λαός ήταν μουδιασμένος κι αμήχανος, αφού τα συστημικά πολιτικά κόμματα και τα καθεστωτικά ΜΜΕ φρόντιζαν να τον χειραγωγούν διπλά: αφενός μέσω μιας ψευδοδιλημματικής επικοινωνιακής πολιτικής "σοκ και δέος" (π.χ. "ή αμετάκλητη υποτέλεια ή ολοκληρωτική καταστροφή") και, αφετέρου, μέσω της κατασυκοφάντησης και της απαξίωσης συλλήβδην του λαού και του κοινωνικού κράτους, δηλαδή μέσω της δημιουργίας μιας ενοχικής συλλογικής συνείδησης ("είμαστε ένας λαός διεφθαρμένος και τεμπέλης, που διαβιούσε επί δεκαετίες σε μια λάθρα τρυφηλότητα, επομένως τώρα καλώς καλούμαστε να πληρώσουμε τον λογαριασμό").
Ωστόσο, δεν μπορείς να κοροϊδέψεις πολλούς επί μακρόν.
Όπως συνέβη παντού σε ανάλογες περιπτώσεις, στο τέλος ο κόσμος αφυπνίζεται μέσα απ' την απελπισία και την απόγνωση και στρέφεται προς ριζοσπαστικές και μαχητικές αντιδράσεις. Μόνο που, μέχρι να συμβεί αυτή η συνειδησιακή κυρίως αφύπνιση, έχουν διαλυθεί τα πάντα: η οικονομία, ο κοινωνικός ιστός, οι κρατικές δομές, τα πάντα. Πάνω στα αποκαΐδια της κοινωνίας και της πολιτείας, ο απελπισμένος κόσμος, τελικά, αφυπνίζεται κι αντιδρά.
Αναρωτιέμαι, ωστόσο, γιατί χρειάζεται να φτάσουμε ως εκεί;
Γιατί χρειάζεται, καθώς έγραψε σε πρόσφατο άρθρο του ο Α. Μητρόπουλος, να βιώσουμε πρώτα ένα "κοινωνικό ολοκαύτωμα", πριν συνειδητοποιήσουμε την απλή αλήθεια, ότι ο δρόμος της σωτηρίας μας δεν περνά μέσα απ' την "συναίνεση" της εθελοδουλίας, αλλά μέσα απ' την μαχητική, επαναστατική, αντίδραση της ελευθερίας;

Δευτέρα, 30 Αυγούστου 2010

Τι λέει πάλι τούτος ο κατεστραμμένος...

...ρε παιδιά;Να τα φέρουν πίσω οι πολίτες;;;
Ποια να φέρουν πίσω οι πολίτες, βρε παλιομ...άντε δεν το λέω, εκείνα που επί δεκαετίες σούφρωσαν τα διαπλεκόμενα αρχιλαμόγια της πειρατικής ελεύθερης αγοράς κι οι πολιτικές τους θεραπαινίδες; Αντί να πας να κρυφτείς σε καμιά τρύπα, που καταντήσατε τα νεοφιλελεύθερα τη χώρα μας μπανανία, έχεις και μούτρα να αποδίδεις ευθύνη για τις λαμογιές σας στους πολίτες; Άκου να τα φέρουν πίσω!
Ωστόσο, μια ευθύνη την έχουν οι πολίτες, αφού επί δεκαετίες ολόκληρες νομιμοποιούσαν πολιτικά και επιβράβευαν κάτι πολιτικούς σαλτιμπάγκους...όνομα και μη χωριό.
Μούντζες.
Αυτό σας χρωστάνε οι πολίτες, μούντζες.
Πολλές χιλιάδες, μιλιούνια μούντζες.
Σιχτίρ.

Να μου ζήσετε, ρε σοσιαλισταράδες, γμ...

...την μπανανία μου μέσα!

Μεγάλο το επενδυτικό ενδιαφέρον
Παραχώρηση ακινήτων του Δημοσίου σε ιδιώτες για 50 χρόνια


Αθήνα
Στην αξιοποίηση μεγάλων ακινήτων του Δημοσίου προχωρεί η Κυβέρνηση σε μια προσπάθεια να προσελκύσει επενδυτικά κεφάλαια.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Τα Νέα», το υπουργείο Οικονομικών και η Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου εξετάζουν την παραχώρηση έως και για 50 έτη μεγάλων ακινήτων του Δημοσίου σε ιδιώτες. Μάλιστα, εντός του φθινοπώρου θα αναζητηθούν ιδιώτες επενδυτές οι οποίοι και θα αναλάβουν την εκμετάλλευσή του εργοταξίου της γέφυρας Ρίου- Αντιρρίου στο Αντίρριο και του χιονοδρομικού κέντρου του Καϊμακτσαλάν.

Σύμφωνα με πηγές της Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου η προκήρυξη του διαγωνισμού για το ακίνητο του Ρίου - Αντιρρίου είναι έτοιμη σε όλες της τις λεπτομέρειες και εκτός απροόπτου θα κυκλοφορήσει εντός του Νοεμβρίου. Η αξιοποίηση του συγκεκριμένου ακινήτου έχει και τη θερμή υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας.

Ήδη για το συγκεκριμένο ακίνητο υπάρχει μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον και στους δυνάμει επενδυτές συγκαταλέγεται και η κοινοπραξία Γέφυρα που έχει κατασκευάσει και εκμεταλλεύεται ήδη τη γέφυρα Ρίου- Αντιρρίου. Οι μέτοχοι της κοινοπραξίας είναι ο γαλλικός κατασκευαστικός όμιλος (από τους μεγαλύτερους του κόσμου) Vinci (57%), η ελληνική κατασκευαστική εταιρεία Ακτωρ (22%) και οι επίσης ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες J&Ρ- Αβαξ (12%) και Αθηνά.

Ενδιαφέρον για τη διεκδίκηση του φιλέτου αυτού έχει ήδη εκδηλώσει και η Qatar Ηolding, η οποία έχει προγραμματίσει και επενδύσεις στην ενέργεια στο λιμάνι του Αστακού. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αραβική εταιρεία Qatar Ηolding μαζί με άλλους ξένους επενδυτές ζήτησαν από την Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου στοιχεία για τη διαθέσιμη προς αξιοποίηση ακίνητη περιουσία δίπλα τη γέφυρα «Χαρίλαος Τρικούπης».

Πριν από λίγο καιρό μάλιστα ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες δορυφορικών απεικονίσεων και των τοπογραφικών της περιοχής για λογαριασμό των Αράβων. Η επένδυση στο Αντίρριο προβλέπεται να δημιουργήσει περισσότερες από 500 θέσεις εργασίας σύμφωνα με φορείς της περιοχής. Τις επόμενες ημέρες κλιμάκιο επενδυτών από το Κατάρ αναμένεται να φτάσει στο Αντίρριο και θα επισκεφθεί τους πρώην εργοταξιακούς χώρους της Γέφυρας αλλά και περιοχή κοντά στο Μεσολόγγι 300 στρεμμάτων που ενδείκνυται για βιομηχανική αξιοποίηση.

Εξάλλου ανάμεσα στους ενδιαφερομένους για την εκμετάλλευση ακινήτων- φιλέτων του Ελληνικού Δημοσίου φέρεται να είναι και ο μεγαλύτερος αιγυπτιακός επιχειρηματικός όμιλος της Αιγύπτου, η Οrascom που ελέγχεται από την οικογένεια Σαουίρις.

Στα σχέδια της ΚΕΔ, που βεβαίως θα τεθούν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με όποιον αναλάβει την 50ετή εκμετάλλευση της έκτασης, περιλαμβάνεται η κατασκευή ξενοδοχειακής μονάδας πέντε αστέρων, η κατασκευή μίας από τις μεγαλύτερες μαρίνες της περιοχής, η κατασκευή εμπορικών κέντρων και χώρων ψυχαγωγίας και εστίασης.

Ιδιαίτερα φιλόδοξα είναι τα σχέδια της ΚΕΔ για το δεύτερο από τα ωριμότερα ακίνητα- φιλέτα του Ελληνικού Δημοσίου που είναι το χιονοδρομικό κέντρο του Καϊμακτσαλάν και η περιβάλλουσα αυτό περιοχή, συνολικής έκτασης 16.900 στρεμμάτων. Η περιοχή διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις για τη δημιουργία τουριστικών υποδομών οι οποίες θα προσελκύουν τουρίστες με γερά πορτοφόλια από όλον τον κόσμο και μάλιστα καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους.

Το χιονοδρομικό κέντρο είναι το ψηλότερο της Ελλάδας και η διάρκεια παραμονής του χιονιού είναι μεγάλη ενώ δίπλα βρίσκεται η λίμνη Βεγορίτιδα στην οποία σχεδιάζεται να δημιουργηθούν ναυταθλητικές εγκαταστάσεις. Στην περιοχή σχεδιάζεται ακόμη η δημιουργία πίστας 1.000 μέτρων στην οποία θα μπορούν να προσγειώνονται ελαφρά αεροσκάφη μεταφέροντας τουρίστες από περιοχές της Ελλάδας και του εξωτερικού.


Αποικιοκρατικαί συμβάσεις: "Η Φαιδρά Μπανανία"...
"Για περάστε, για περάστε, πέντε κρίκοι ένα τάλαρο, πάρε κυρία μου τώρα που γυρίζει, τ' αφεντικό τρελάθηκε, τα δίνει όλα τζάμπα!"
Και την Ακρόπολη παιδιά. Τι την θέλουμε και δεν την ξεπουλάμε κι αυτή; Ένα σκασμό λεφτά για συντήρηση μας κοστίζει κάθε χρόνο η ρημάδα και να δεις που στο τέλος δεν θα περισσέψουν για να δώκουμε μπουναμά στις τράπεζες για να στηρίξουμε την ρευτσότητά τους. Ααααα...δεν είναι ωραία πράγματα αυτά, άντε, να ξεπουλάμε σιγά σιγά τις αρχαιοσαβούρες.
Γιατί από κάτι νεοραγιαδοσαβούρες δεν βλέπω να γλιτώνουμε με τίποτα...

Τετάρτη, 4 Αυγούστου 2010

"Ποιος σώζει ποιον;"

ΡΟΝΑΛΝΤ ΓΙΑΝΣΕΝ Ελλάδα - ΔΝΤ: Ποιος σώζει ποιον
«Η παρέμβαση του ευαγούς ιδρύματος αποτελεί κίνδυνο για τους λαούς όλης της Ευρώπης» εκτιμά ο ολλανδός οικονομολόγος
ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ, tovima.gr

Τρεις μήνες μετά την υπογραφή του μνημονίου με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Κομισιόν, ακόμη και οι... φύσει αισιόδοξοι Ελληνες έχουν πια συνειδητοποιήσει τι εστί βερίκοκο και γιατί το Ταμείο- το βασικό χρηματοπιστωτικό εργαλείο του Μπρέτον Γουντς και της Συναίνεσης της Ουάσιγκτον- έχει αποκτήσει την κακή φήμη που το συνοδεύει σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Τι λένε όμως οι ξένοι αναλυτές για το πρώτο τρίμηνο του ΔΝΤ στη χώρα μας; Σε μια πολύ ενδιαφέρουσα αναφορά για λογαριασμό του αμερικανικού think tank CΕΡR (Κέντρο Οικονομικών και Πολιτικών Ερευνών) με τίτλο «Η Ελλάδα και το ΔΝΤ:Ποιος σώζει ποιον;» ο γνωστός ολλανδός οικονομολόγος Ρόναλντ Γιάνσεν (ένας άνθρωπος που έχει δουλέψει χρόνια στις μεγαλύτερες τράπεζες του κόσμου, όπως η Μerrill Lynch και η Cargill Ιnvestor Services, και ξέρει πολύ καλά πώς παίζεται το χρηματοπιστωτικό «παιχνίδι», όπως φαίνεται και από τις συχνές παρουσίες του στην τηλεόραση του Βloomberg) εξετάζει σε βάθος το ελληνικό πιστωτικό δράμα προκειμένου να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η παρέμβαση του ευαγούς ιδρύματος του Ντομινίκ Στρος-Καν όχι μόνο δεν θα σώσει την Ελλάδα αλλά αποτελεί κίνδυνο για τους λαούς ολόκληρης της Ευρώπης.

Ο Γιάνσεν είναι άνθρωπος της αγοράς, υπεράνω κάθε υποψίας για φιλεργατικές, πόσω μάλλον...«αριστερές» ιδέες. Στη σημερινή συγκυρία αυτό κάνει τις απόψεις του ακόμη πιο ενδιαφέρουσες.

Θα έχουν θυσιαστεί

Τι λέει; «Σε τρία χρόνια από σήμερα η Ελλάδα θα κληθεί να αντιμετωπίσει ακόμη μεγαλύτερα ελλείμματα, ενώ η απασχόληση και η οικονομική ανάπτυξη θα έχουν θυσιαστεί.Το μόνο που θα αλλάξει με το πακέτο διάσωσης είναι η ιδιοκτησία του χρέους. Το ελληνικό χρέος στην ουσία μεταβιβάζεται από τους ισολογισμούς των τραπεζών στους προϋπολογισμούς των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων- και ο πραγματικός στόχος της επιχείρησης είναι η διάσωση των ευρωπαϊκών τραπεζών... από την πιθανότητα μιας ελληνικής χρεοκοπίας», γράφει χαρακτηριστικά στην εισαγωγή του.

Έπειτα από μια σύντομη αναδρομή στο ιστορικό της κρίσης- όπου τονίζονται τα μεγάλα δημοσιονομικά λάθη των κυβερνήσεων της τελευταίας δεκαετίας, τα «μαγειρέματα» της Στατιστικής και τα τεράστια επικοινωνιακά σφάλματα της παρούσας κυβέρνησης από τον Οκτώβριο του 2009 και μετά που οδήγησαν σε «διαδοχικά κύματα κερδοσκοπίας», στέρησαν τη χώρα από κάθε δυνατότητα δανεισμού και ουσιαστικά την οδήγησαν δεμένη χειροπόδαρα στο μνημόνιο Γιάνσεν μπαίνει στο «ζουμί» αναλύοντας διεξοδικά το βαρύτατο τίμημα που καλείται να πληρώσει ο ελληνικός λαός για την υποτιθέμενη «διάσωσή» του. Καταλήγει ότι βασικός στόχος του προγράμματος προσαρμογής είναι η ταχύτατη εξάλειψη του πρωτογενούς ελλείμματος μέσω των ήδη γνωστών, ασφυκτικών για μεγάλες μάζες του πληθυσμού μέτρων αλλά και όσων έρχονται. «Τα μόνα ελλείμματα που θα επιτραπεί στην Ελλάδα να δημιουργήσει τα επόμενα χρόνια θα είναι αυτά που θα οδεύουν κατευθείαν στην πληρωμή των τόκων και χρεολυσίων» καταλήγει.

Ο Γιάνσεν χρησιμοποιεί τις προβλέψεις του ίδιου του Ταμείου για το κοντινό μέλλον (συρρίκνωση του ΑΕΠ 4% εφέτος και 2,6% του χρόνου και «χλωμή» επιστροφή στην ανάπτυξη το 2012) για να συμπεράνει πως ακόμη και αν επαληθευτούν- κάτι που ο ίδιος θεωρεί απίθανο, καθώς εκτιμά ότι το ΔΝΤ υποτιμά το μέγεθος της ύφεσης που θα επιφέρουν τα μέτρα που επιβάλλει- η Ελλάδα δεν θα φτάσει στα επίπεδα του ΑΕΠ που είχε το 2008 ούτε το 2015! Αντίθετα, θεωρεί ρεαλιστικές, αν όχι και «νερωμένες» προς τα κάτω, τις προβλέψεις του Ταμείου για έκρηξη της ανεργίας πέρα από το 14% ως το 2013, ενώ σημειώνει με ιδιαίτερη έμφαση την αναμενόμενη εκτόξευση του δημοσίου ελλείμματος ακόμη και πέρα από το 145% (το νούμερο που προβλέπει το ΔΝΤ για το 2014) από 115% πέρυσι και 99% πρόπερσι, καθώς το ονομαστικό χρέος θα αυξάνεται ενώ το ονομαστικό ΑΕΠ θα μειώνεται ή στην καλύτερη περίπτωση (που ο ίδιος αμφισβητεί) θα αυξάνεται με πολύ αργούς ρυθμούς.

Ακόμη και το 2020, αν όλα πάνε σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Ταμείου, το δημόσιο χρέος θα υπερβαίνει το 120%! Κοντολογίς, η μακροπρόθεσμη «μηχανική του χρέους», όπως την αποκαλεί ο Γιάνσεν, είναι εξαιρετικά δυσοίωνη για τη χώρα μας, ακόμη και αν επιβεβαιωθούν τα πιο αισιόδοξα σενάρια. Πόσω μάλλον που, με βάση τα ως τώρα συμφωνηθέντα, η Ελλάδα καλείται από το 2014 και μετά να επιστρέψει στις αγορές και να δανειστεί λεφτά για να αποπληρώσει, εκτός από τα υπάρχοντα χρέη της, και τα 110 δισ. ευρώ του πακέτου σωτηρίας- ένα πρόσθετο χρέος που αντιστοιχεί στο 40% του σημερινού ΑΕΠ της.

Και συνεχίζει: «Ακόμη κι αν οι αγορές συχνά λειτουργούν με παράλογους τρόπους, κατανοούν άριστα τη βασική αρχή ότι για να ξεπληρώσεις τα χρέη σου πρέπει να έχεις αρκετά έσοδα. Κατανοούν επίσης ότι μια πολιτική μείωσης των ελλειμμάτων μπορεί να είναι αυτοκαταστροφική· πως οι αρνητικές επιδράσεις της περικοπής των ελλειμμάτων στην οικονομική δραστηριότητα μπορεί να οδηγήσουν στη μείωση των φορολογικών εσόδων και να σπρώξουν την οικονομία σε μακρόχρονη στασιμότητα, ιδίως σε συνάρτηση με τον αποπληθωρισμό. Οι αγορές έχουν δίκιο να φοβούνται καθώς η Ελλάδα, ως μέλος της ευρωζώνης, δεν διαθέτει δρόμο διαφυγής μέσω υποτίμησης ή χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής».

«Τη διάσωση ποιου;»

«Για τι και για τη διάσωση ποιου μιλάμε;» διερωτάται. Για να απαντήσει αμέσως:

«Ο σκοπός του πακέτου διάσωσης είναι η μεταβίβαση χρέους από τις (κυρίως ιδιωτικές) τράπεζες σε δημόσια χέρια. Τα 110 δισ. ευρώ που δίνονται στην Ελλάδα από το ΔΝΤ και τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις θα χρησιμοποιηθούν κυρίως για την αποπληρωμή των τραπεζών και των θεσμικών επενδυτών που κατέχουν σήμερα τα ελληνικά χρεόγραφα. Τράπεζες, ασφαλιστικές και Ταμεία θα είναι οι αληθινοί ωφελημένοιαφού η πιθανότητα μιας ελληνικής στάσης πληρωμών έχει απομακρυνθεί».

Εμείς απλώς να υπενθυμίσουμε, μερικά πράγματα που έχουμε γράψει εδώ στο παρελθόν.

Μόνον όσοι είναι αθεράπευτα αφελείς, ή το μυαλό τους έχει γίνει πλέον χυλός απ' την συστηματική προπαγάνδα των τηλε-παπαγάλων, δεν μπορούν να αντιληφθούν ότι το παιχνίδι που παίζεται στη χώρα μας είναι στημένο, απ' την αρχή ως το τέλος, κι η τράπουλα σημαδεμένη. Κανείς, ούτε καν τα μέλη του νεοφιλελεύθερου κονκλάβιου του ΠΑΣΟΚ, δεν ισχυρίζονται ότι τα μέτρα της Πράξης Υποτέλειας θα οδηγήσουν σε εξυγίανση της ελληνικής οικονομίας, κανείς δεν υποστηρίζει ότι μετά την παρέλευση της τριετίας η ημετέρα μπανανία θα βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση από σήμερα. Αντιθέτως, όχι μόνον το συνολικό χρέος της χώρας θα έχει αυξηθεί δραματικά, αλλά θα έχουμε βυθισθεί σε μια άνευ προηγουμένου ύφεση.
Στην πραγματικότητα, η Ελλάδα έχει χρεωκοπήσει ήδη ή, για την ακρίβεια, τελεί υπό προθεσμιακή πτώχευση. Στο τέλος της απεχθούς τριετίας, απλώς θα διαπιστωθεί και επισήμως ο οικονομικός (και όχι μόνον) θάνατος του υποτελούς "ασθενούς κρίκου".
Μα τότε γιατί;
Γιατί η (κατ' όνομα) ελληνική κυβέρνηση, η οποία κατά δήλωση του κ. Σαχινίδη είχε ήδη απ' τις αρχές του 2010 αποφασίσει πως το ΔΝΤ είναι "μονόδρομος", δεν προχώρησε, αν όχι σε μονομερή στάση πληρωμών που στην περίπτωσή μας ήταν η μόνη εθνικά συμφέρουσα λύση, τουλάχιστον σε μια αναδιάρθρωση του εξωτερικού μας χρέους;
Για όποιον δεν κοιμάται ύπνο αφάσιο, η απάντηση είναι προφανής: για να προλάβουν να την κοπανήσουν με σχετική ασφάλεια απ' το ναυάγιο οι αετονύχηδες της "ελεύθερης αγοράς", δηλαδή ακριβώς εκείνα τα οικονομικά και πολιτικά κέντρα εξουσίας που οδήγησαν, βάσει σχεδίου, την Ελλάδα στον οικονομικό της θάνατο. Μιλάμε για τις μεγάλες, ελληνικές και ξένες, τράπεζες, για τα χρηματιστηριακά λαμόγια, για τα "θεσμικούς επενδυτές" (aka τα περιβόητα ξένα funds), για τους μαυραγορίτες και τους κερδοσκόπους, γενικά, για όλο αυτό το σκυλολόι της "ελεύθερης αγοράς" που τζογάρει με τις τύχες των ανθρώπων και των κρατών. Πρόκειται στην ουσία για ένα νέο είδος αποικιακού ανταγωνισμού, προσαρμοσμένου στις νέες συνθήκες του ύστερου καπιταλισμού.
Και για όποιους εξακολουθούν να μην καταλαβαίνουν:

Σε ό, τι αφορά τους κινδύνους που έχει εντοπίσει το ΔΝΤ στην εκτέλεση του τριετούς οικονομικού προγράμματος από την Ελλάδα, αυτοί είναι 9 και έχουν να κάνουν με:

1. Την πιθανότητα η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας να μην είναι η προβλεπόμενη, αλλά ασθενέστερη.

2. Το ενδεχόμενο να μην υπάρξει ισχυρή πολιτική βούληση από την κυβέρνηση και στήριξη από την κοινωνία στην εφαρμογή των μέτρων.

3. Το να μην επιτευχθούν πρωτογενή πλεονάσματα μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, όπως έχει προβλεφθεί.

4. Το ότι μπορεί η επάνοδος της Ελλάδας στις αγορές από το 2012 και μετά να μην είναι τόσο ομαλή όσο έχει εκτιμηθεί.

5. Την έλλειψη της δυνατότητας υποτίμησης του νομίσματος για να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα.

6. Το ενδεχόμενο να επηρεαστούν αρνητικά τα έσοδα από τη μείωση των μισθών και από την ύφεση.

7. Την πιθανότητα οι τράπεζες να χρειαστούν περισσότερη στήριξη, που θα οδηγήσει σε νέα αύξηση του δημόσιου χρέους.

8. Τα προβληματικά στατιστικά στοιχεία, για τα οποία παρά τις προσπάθειες βελτίωσής τους παραμένει αμφίβολη η αξιοπιστία τους.

9. Το ότι η συνεργασία ΔΝΤ με Ε. Ε. - ΕΚΤ μπορεί να φέρει κάποιες περιπλοκές.
Αλιεύθηκε από το Ινφογνώμων Πολιτικά

Ανάμεσα στ' άλλα, έχουν ήδη αρχίσει να διαρρέουν "φήμες" ότι η Γερμανία έχει ήδη δρομολογήσει την επιστροφή της στο μάρκο.
Δηλαδή, πόσο πιο λιανά να μας το κάνουν για να το καταλάβουμε;
Μα τι διάολο, ΤΟΣΟ γρόθοι έχουμε καταντήσει πια;

Και βεβαίως...

ΜΕΡΚΕΛ: ΑΓΟΡΑΣΑΜΕ ΧΡΟΝΟ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΟΥΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩ

«Οι χώρες της ευρωζώνης αγόρασαν χρόνο για να διαχειριστούν την κρίση του νομίσματος και τώρα πρέπει να προχωρήσουν προς την εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών τους προκειμένου να διασφαλίσουν το μέλλον του ευρώ», δήλωσε σήμερα η Γερμανίδα καγκελάριος, Άνγκελα Μέρκελ.
«Το πακέτο διάσωσης της Ελλάδας και το δίχτυ προστασίας για το ευρώ έχουν μετριάσει την άμεση πίεση», απάντησε η Μέρκελ στην ερώτηση εάν η κρίση της ευρωζώνης έχει περιοριστεί.
«Αγοράσαμε χρόνο για τους εαυτούς μας» ανέφερε η Άνγκελα Μέρκελ, σε συνέντευξή της στην τηλεόραση RTL, τονίζοντας ότι τα κράτη πρέπει τώρα να εξυγιάνουν τα δημόσια οικονομικά τους.
«Αυτή η δουλειά πρέπει τώρα να γίνει για αρκετά χρόνια, έτσι ώστε να μπορούμε να πούμε ότι το ευρώ είναι ασφαλές για μεγάλο διάστημα» πρόσθεσε η καγκελάριος της Γερμανίας.